NADZÓR NA PODSTAWIE RYZYKA JAKO METODA NADZORU ADMINISTRACYJNEGO

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

RISK-BASED SUPERVISION AS AN ADMINISTRATIVE SUPERVISION METHOD

Abstract

Jedną z istotnych funkcji realizowanych przez administrację publiczną jest funkcja nadzoru nad określonym obszarem życia społecznego. Organy nadzoru administracyjnego otrzymują rozmaite kompetencje służące sprawowaniu tego nadzoru, a następnie same decydują, jak będą je wykonywać. Organy samodzielnie zatem wypracowują metodologię wykonywania tych kompetencji i szukają optymalnej metody realizacji wyznaczonych im celów. Często organy nadzoru stają wobec sytuacji, w której obszary podlegające ich nadzorowi będą bardzo rozległe w sensie merytorycznym lub podmiotowym, a zasoby, przede wszystkim ludzkie, przyznane do wykonywania nadzoru, będą niewystarczające do całkowitego czy bardzo szerokiego objęcia czynnościami nadzorczymi obszarów powierzonych pieczy organów. W takich sytuacjach organ może wykonywać swoje kompetencje wyłącznie selektywnie, a metoda ich wykonywania staje się kluczową kwestią. Niniejszy tekst przedstawia jedną z takich metod opracowaną w praktyce i coraz powszechniej stosowaną w nadzorze administracyjnym – metodę nadzoru na podstawie ryzyka (NPR). W tekście została omówiona geneza powstania tej metody, jej kontekst oraz istota, a także praktyczne zastosowania – aktualne i potencjalne.
***One of the significant functions performed by public administration is public supervision over a specified area of social life. Administrative supervisory authorities are given a range of competences for supervision purposes and subsequently decide how to perform them. Supervisory organs create methodologies of exercising their powers and seek optimal methods that will allow them to achieve objectives. Supervisors are often confronted with situations where areas under their supervision are very broad while the resources, especially human resources, that are available to them are insufficient to adequately and effectively cover all the supervised subjects. In such a situation the authority may exercise its powers only selectively and the method of execution of competences becomes a key issue. This paper presents one of such methods developed in practice and used in administrative supervision. It is a risk-based supervision (RBS) method and its genesis, context and nature as well as practical applications – current and potential are presented.

Description

Sponsor

Keywords

administracja publiczna, nadzór administracyjny, zarządzanie ryzykiem, public administration, administrative supervision, risk management

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 2, s. 71-83

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego