KILKA UWAG DO ARTYKUŁU MAURYCEGO ZAJĘCKIEGO „PRESUPOZYCJE SUROWE I INSTYTUCJONALNE: PRÓBA POSZERZENIA KONCEPCJI PRESUPOZYCJI TEKSTU PRAWNEGO MARKA SMOLAKA”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

SOME COMMENTS ON MAURYCY ZAJĘCKI’S PAPER ‘BRUTE AND INSTITUTIONAL PRESUPPOSITIONS: AN ATTEMPT TO BROADEN THE CONCEPT OF MAREK SMOLAK’S CONCEPT OF A LEGAL TEXT PRESUPPOSITIONS’

Abstract

Artykuł zawiera polemikę z wątpliwościami, jakie przedstawił w swym artykule Maurycy Zajęcki. Autor sformułował trzy uwagi. Po pierwsze, uznaje zasadność podziału presupozycji zaproponowanego przez M. Zajęckiego na presupozycje surowe oraz presupozycje instytucjonalne. Po drugie, wbrew stanowisku M. Zajęckiego autor argumentuje, że dany fakt jest faktem instytucjonalnym nawet wtedy, gdy na podstawie wzajemnych oczekiwań zostanie uznany tylko przez dwie osoby. Po trzecie, autor podkreśla, że prawdziwość twierdzeń o istnieniu faktów instytucjonalnych presuponowanych w tekście prawnym jest uzależniona od ich społecznej akceptacji.
***The paper contains the polemics and refers to certain doubts that Maurycy Zaje˛cki presented in his paper. Responding to them, Marek Smolak formulated the following three remarks. Firstly, he accepts the postulate that presuppositions should be divided into, as proposed by M. Zaje˛cki, brute and institutional presuppositions. Secondly, contrary to M. Zaje˛cki’s view, the author of this paper argues that a certain fact is indeed an institutional fact even when, based on mutual expectations, only two persons recognise it as a fact. Thirdly, the author emphasises the fact that the truthfulness of the existence of institutional facts presupposed in a legal text depends on their social acceptance.

Description

Sponsor

Keywords

presupozycje surowe, presupozycje insytucjonalne, fakt instytucjonalny, brute presuppositions, institutional presuppositions, institutional facts

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 2, s. 281-284

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego