Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/837
Title: Sektorowe wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję dla ubezpieczeń w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim
Other Titles: Block exemptions from the prohibition of restrictive agreements in the insurance sector in European Union law and in Polish law
Authors: Orlicka, Justyna
Advisor: Kępiński, Marian. Promotor
Keywords: ubezpieczenia
insurance
zakaz porozumień ograniczających konkurencję
prohibition of restrictive agreements
wyłączenia grupowe
block exemptions
kooperacja horyzontalna
horizontal cooperation
Issue Date: 21-Jan-2011
Abstract: Rynek ubezpieczeniowy korzysta z sektorowego wyłączenia grupowego spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, zarówno w prawie Unii Europejskiej, jak i w prawie polskim. Przyznanie ubezpieczeniom przez obydwu prawodawców tego przywileju prowokuje pytanie o to, czy jest to uzasadnione; odpowiedź na nie jest zasadniczym celem rozprawy. Niezbędne wprowadzenie do tych rozważań stanowią trzy pierwsze rozdziały pracy. Rozdział I przybliża polski i unijny zakaz porozumień ograniczających konkurencję wraz z dopasowaniem występujących w nich pojęć do realiów ubezpieczeniowych. Rozdział II prezentuje proces budowy ubezpieczeniowego rynku wewnętrznego, widziany przez pryzmat znoszenia ograniczeń konkurencji pomiędzy ubezpieczycielami z różnych państw członkowskich. Natomiast Rozdział III ukazuje motywy, jakie kierowały prawodawcami unijnym i polskim, wprowadzającymi sektorowe wyłączenia grupowe dla ubezpieczeń. Dalsze rozdziały rozprawy poświęcone są poszczególnym kategoriom porozumień, zawieranych pomiędzy ubezpieczycielami. Zwieńczeniem każdego z nich jest określenie, czy – biorąc pod uwagę realia rynku ubezpieczeniowego oraz środowisko prawne, w jakim rynek ten funkcjonuje – dana kategoria porozumień słusznie korzysta z wyłączenia grupowego, a jeżeli dana kategoria porozumień obecnie nie korzysta z wyłączenia grupowego, to czy słuszne jest nieobjęcie jej tym przywilejem.
Insurance market benefits from sector-specific group exemption from prohibition of restrictive agreements, both in European Union (EU) and in Polish law. The granting of such a privilege to the insurance sector by both lawmakers provokes a question, whether it is justified: the answer to this question is the main object of the dissertation. The three first chapters are the necessary introduction to achieve the above aim. Chapter I presents prohibitions of restrictive agreements in Polish and EU law, simultaneously considering their contents in the insurance background. Chapter II shows the process of building of the internal insurance market, seen through a prism of abolishing consecutive restrictions of competition between insurers from different member states of the EU. Finally, chapter III explains reasons for introducing sector-specific group exemptions for insurance by both lawmakers. The next chapters of the dissertation focus on particular categories of cooperation between insurers. Each of them closes with answering the following question: taking into consideration the situation in the insurance sector and the legal environment it is functioning in, is it proper that the examined category of agreements is exempted or, if it is not exempted, is this decision of the lawmaker proper?
Description: Wydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Europejskiego
URI: http://hdl.handle.net/10593/837
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orlicka_Justyna_dokt.pdf
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.