Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/859
Title: PŁYNNOŚĆ JAKO WYZNACZNIK ROZWOJU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE W LATACH 1996-2008
Other Titles: LIQUIDITY AS A DETERMINANT OF THE DEVELOPMENT
Authors: Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta
Keywords: Giełda
Stock exchange
Papiery wartościowe wskaźnik płynności
Liquidity ratio
Wskaźnik wartości
Value ratio
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 1, s. 137-149
Abstract: Artykuł przedstawia problematykę płynności giełdowego rynku akcji jako wyznacznika rozwoju Giełda Papierów Wartościowych (GWP) w Warszawie w latach 1996-2008. Uwagę analityczną skoncentrowano na badaniu wskaźnika płynności oraz wartości obrotu akcjami na GPW, wykorzystując metody statystyki opisowej. Uzyskane wyniki zweryfikowano z danymi dotyczącymi modelowej giełdy, tj. giełdy w Nowym Jorku, oraz giełdy we Wiedniu, która jest najczęściej porównywana z polską giełdą. Stwierdzono, że GPW w Warszawie, mimo aprecjacji wartości obrotu wyrażonego w ujęciu dynamiki zjawisk, znajduje się nadal w fazie rozwoju. Świadczy o tym nie tylko dyspersja tego wskaźnika, ale również przebieg zmian współczynnika płynności obrotu. Niedojrzałość wtórnego obrotu akcjami została także potwierdzona przez dysproporcję między kapitalizacją a wartością obrotu oraz kształtowaniem się płynności w okresie apogeum kryzysu finansowego, tj. w 2008 r.
The paper focuses on the liquidity of the securities exchange market as a determinant of the development of the Warsaw Stock Exchange during 1996-2008. The main focus has been put on the liquidity ratio and the value of securities turnover at the Warsaw Stock Exchange that were analysed using a descriptive statistics method. The obtained results have been verified using the data from a model exchange i.e. the New York Stock Exchange and the Vienna Stock Exchange, the latter being most frequently compared to the Polish one. It has been found that despite the appreciation in the turnover value expressed as the dynamics of the phenomena, the Warsaw Stock Exchange is still at a developing stage. This finding is confirmed not only by the dispersion of that ratio, but also by the way in which the turnover liquidity ratio has been changing. The disproportion between capitalisation and the turnover ratio as well as the fluctuation in liquidity at the peak of the 2008 crisis is a further proof that the Warsaw Stock Exchange has not been yet fully fledged.
URI: http://hdl.handle.net/10593/859
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12. ELŻBIETA GRUSZCZYŃSKA-BROŻBAR RPEiS 1-2010.pdf456.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.