Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/860
Title: WARTOŚĆ GODZIWA W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI
Other Titles: FAIR VALUE IN THE ACCOUNTING SYSTEM
Authors: Gabrusewicz, Tomasz
Keywords: Wartość godziwa
Fair value
Paradygmat wartości
Paradigm of value
Instrumenty finansowe
Financial instruments
Issue Date: 2010
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 1, s. 151-167
Abstract: Autor prezentuje paradygmat wyceny w rachunkowości i miejsca wyceny według wartości godziwej w tym paradygmacie, współczesne i trudne zagadnienia, jakim jest zastosowanie wyceny według wartości godziwej do instrumentów finansowych, oraz skomplikowane powiązania pomiędzy poszczególnymi międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, które zawierają różne możliwości przeprowadzenia badania wyceny i ujawnień według wartości godziwej. Autora zamierzał wskazać, że wartość godziwa w systemie rachunkowości jest pewnym przejawem ewolucji tego systemu, próbą dostosowania się do otoczenia społecznego, w którym coraz większego znaczenia nabiera prognoza. Ponadto zaprezentował metody uwiarygodniania wyceny według wartości godziwej, potwierdzające, że system rachunkowości jest przejrzysty i wiarygodny.
The paper presents the paradigm of valuation in the accounting system including, in particular, the fair value valuation, the complex issue of a modern application of fair value valuation to financial instruments, and the complicated relations of the International Financial Reporting Standards allowing for different possibilities of fair value valuation and disclosure. The article emphasises that the fair value valuation is a certain manifestation of the evolution of the accounting system in which forecasting is has become of great importance.
URI: http://hdl.handle.net/10593/860
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. TOMASZ GABRUSEWICZ RPEiS 1-2010.pdf472.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.