Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/897
Title: NEGATYWNA SELEKCJA NA POLSKIM RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W LATACH 2007-2009
Other Titles: ADVERSE SELECTION IN THE POLISH MORTGAGE CREDIT MARKET BETWEEN 2007-2009
Authors: Bludnik, Izabela
Keywords: neokeynesizm
New Keynesian
negatywna selekcja
adverse selection
rynek kredytowy
credit market
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 3, s. 65-80.
Abstract: Zgodnie z podejściem neokeynesowskim, w obliczu asymetrii informacji wszystkie dobra i podmioty muszą być traktowane identycznie. Prowadzi to do wystąpienia zjawiska negatywnej selekcji. Oferowaniu na rynku gorszej jakości oraz wypychaniu z niego jakości lepszej można zapobiec odpowiednimi ograniczeniami instytucjonalnymi oraz ilościowych. Ilustracją tej neokeynesowskiej teorii, sięgającej swymi korzeniami XVI-wiecznego prawa Kopernika-Greshama, może być sytuacja obserwowana na polskim rynku kredytów hipotecznych w latach 2007-2009. Globalny kryzys finansowy zwiększył ryzyko niewypłacalności polskich kredytobiorców hipotecznych. Aby zapobiec pogorszeniu jakości swych klientów, banki komercyjne wprowadziły ograniczenia cenowe i ilościowe dla wszystkich ubiegających się o środki na zakup nieruchomości. W rezultacie wiele potencjalnie uczciwych i wiarygodnych podmiotów zostało całkowicie wykluczonych z rynku kredytów hipotecznych.
According to New Keynesian point of view, in the face of prevailing asymmetric information all goods and agents must be treated identically. This leads to an adverse selection. However, offering a worse quality in the market while crowding-out a better one might be prevented with the help of various institutional and quantity constraints. A situation in the Polish mortgage credit market observed in last three years may serve as an illustration of this New Keynesian theory rooted in the sixteenth-century idea known as the Kopernik-Gresham Law. The world economic crisis caused a higher risk of default among Polish mortgagers. In order to avoid a decline in their clients’ quality, commercial banks introduced price and quantity restrictions for all the agents applying for a mortgage credit. As a result, many potential honest and creditworthy borrowers have been excluded from the mortgage credit market.
URI: http://hdl.handle.net/10593/897
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08. IZABELLA BLUDNIK RPEiS 3-2010.pdf90.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.