Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9016
Title: АКТИВИЗАЦИЯ СУБСТАНТИВНЫХ ПРЕДЛОЖНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Authors: Narloch, Andrzej
Advisor: Kaliszan, Jerzy
Keywords: składnia
związki wyrazowe
nowe zjawiska
przyimki
Issue Date: 2011
Publisher: Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Citation: Narloch A., АКТИВИЗАЦИЯ СУБСТАНТИВНЫХ ПРЕДЛОЖНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Poznań: Instytut Filologii Rosyjskiej UAM, 2011, s. 117
Abstract: Prezentowana monografia składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, resume w języku polskim, wykazu źródeł oraz spisu bibliograficznego. We Wstępie (Введение) została omówiona problematyka związana ze zmianami zachodzącymi w systemie języka rosyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem procesów syntaktycznych. Materiałem badawczym do niniejszej monografii posłużyły przyimkowe substantywne związki wyrazowe, w których obserwuje się zmiany łączliwości pod wpływem czynników formalnych i semantycznych. Rozdział pierwszy (Словосочетание в синтаксической науке) jest próbą krótkiego przedstawienia przeglądu badań na temat związków wyrazowych w pracach lingwistycznych. Opisuje również ważną i istotną dla związków wyrazowych kwestię łączliwości i walencji, ponieważ wpływają one bezpośrednio na możliwości kolokacyjne rzeczowników. Rozdział drugi (Место и значение предлога в словосочетании) jest poświęcony określeniu roli i miejsca przyimka w związkach wyrazowych. Rozdział trzeci (Активные процессы в словосочетании) przedstawia analizę zebranego materiału badawczego ze względu na rodzaj zachodzących procesów syntaktycznych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9016
ISBN: 978-83-930308-6-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АКТИВИЗАЦИЯ СУБСТАНТИВНЫХ ПРЕДЛОЖНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons