Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/960
Title: Rewolucja tulipanów w Kirgizji 2005 r.
Other Titles: Tulip Revolution in Kirghizia in 2005
Authors: Miłoszewska, Dorota
Keywords: Związek Radziecki
Soviet Union
Tulipanowa rewolucja
Tulip revolution
Askar Akajew
Kurmanbek Bakijew
Issue Date: 2006
Publisher: Wydawnictwo "Druk-Ar"
Citation: Pokojowa Rewolucja jako instrument zmiany w krajach postkomunistycznych na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Macała, R. Potocki, A. Janiak, Zielona Góra 2006, pp. 335-344.
Abstract: Ostatnie lata ukazały, że byłym republikom Związku Radzieckiego przestały odpowiadać autorytarne rządy i stałe zwierzchnictwo rosyjskie. Pierwszym wybuchem niezadowolenia społeczeństwa, nie całego jednak, była rewolucja gruzińska (listopad 2003), a następną, bo nie tak odległą w czasie, była pomarańczowa rewolucja na Ukrainie (listopad 2004). Obie miały na celu stworzenie prawdziwie demokratycznych rządów jak i w pełni demokratycznego państwa. Społeczeństwa miały dosyć biedy i rządów, które ograniczały prawa i powodowały, że życie stawało się coraz cięższe. Rewolucyjna demokracja maszeruje przez Wspólnotę Niepodległych Państw. To co wydarzyło się na w Kirgistanie sytuuje się bliżej ludowego przewrotu niż rzeczywistej demokratyzacji. W Biszkeku nie starły się dwie wizje państwa i świata. Tulipanowa opozycja nie była ani antyrosyjska, ani antyamerykańska. Była skierowana przeciwko biedzie, korupcji ówczesnego prezydenta i temu, że u władzy była Północ. Miało być demokratyczne tsunami a wyszło lekkie przetasowanie.
Recently years have show, that past Soviet republics did not want longer russian authority and supremacy this state. First explosion of society dissatisfaction, not hoveever whole, was Georgian revolution (November 2003), and next, not so distant in time, Orange revolution on Ukraine (November 2004). Both had on aim, the creation of truly democratic government and fully democratic state. Societies had enough poverties and government, which limited rights and caused that life had become more difficulty. The Revolutionary Democracy absorb all post-russian area. This what happend in Kirgihstan was nearer people's revolution than real democratization. In Biszkek did not fight two visions of state and world. Tulip opposition was not anti-russian nor anti-american. It was directed against poverty, the president's corruption and this, that at power was the North. It had to be Democratic tsunami and was light re-shuffling.
URI: http://hdl.handle.net/10593/960
ISBN: 9788360087176
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kirgizja.pdf.pdf188.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.