Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9882
Title: Delfinoterapia w usprawnianiu dzieci z zaburzeniami rozwoju - dylematy i kontrowersje
Other Titles: Dolphin-Assisted Therapy as an alternative form of support of child development – dilemmas and controversies
Authors: Buchnat, Marzena
Rzepka, Michał
Keywords: delfinoterapia
dolphin-assisted therapy
wsparcie rozwoju dziecka
support of child development
efektywność
effectiveness
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej nr1, 2013, s. 78-89
Abstract: Delfinoterapia (Dolphin-Assisted Therapy, w skrócie DAT), to forma połączonej terapii – aqua i animaloterapii, podczas której pacjent znajduje się w bliskim kontakcie z delfinem. W takiej terapii delfin jest partnerem, motywatorem i nagrodą dla dziecka, należy jednak pamiętać, że podstawą jej efektywności jest intensywna praca dziecka z terapeutą. Podczas profesjonalnej delfinoterapii oprócz zajęć z delfinami odbywają się zajęcia w klasie, gdzie wykorzystuje się motywację, umiejętności zdobyte w trakcie ćwiczeń ze zwierzęciem, utrwalając je i rozszerzając. Dzięki tak zaplanowanej terapii efekty mogą się odnosić do sfery ruchowej, ale także społecznej, emocjonalnej czy poznawczej, w zależności na jakiej koncentruje się zaplanowane działanie terapeuty.
Dolphin-Assisted Therapy (DAT) is a form of combined therapy – aquatic therapy and animal-assisted therapy, where the patient is in close contact with the dolphin. In such therapy the dolphin is a partner, a motivator and a kind of reward for the child. It must be noted, however, that the basis of its effectiveness is the intensive child’s cooperation with the therapist. During the course of professional dolphin therapy, in addition to in-water session, there are also classroom activities, where motivation and skills gained during training with the animal are used, consolidated and expanded. With such planned therapy, effects may relate to the physical as well as emotional and cognitive sphere, depending on the planned activity, which the therapist is focused on.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9882
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Delfinoterpia w usprawnianiu dzieci.pdf186.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.