Relacje między jawnością życia publicznego a ochroną danych osobowych w reżimie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Relations between access to public information and personal data protection according to the regime of the Access to Public Information Act

Abstract

Niniejszy artykuł porusza kwestię pogodzenia w ramach porządku prawnego dwóch niezwykle ważnych wartości, jakimi są jawność życia publicznego oraz ochrona prywatności. Omawiane zagadnienie jest analizowane z uwzględnieniem zarówno ustawodawstwa krajowego, jak i rozwiązań obowiązujących na poziomie europejskim. Warstwa teoretycznoprawna pracy jest poświęcona wytłumaczeniu kluczowych pojęć. W oparciu o orzecznictwo polskich sądów administracyjnych zostały kolejno wskazane przykłady sytuacji, w których udostępnienie danych osobowych w trybie dostępu do informacji publicznej było dopuszczalne. Rozważania prowadzą do finalnego stwierdzenia, że szczególnej ochronie podlegają informacje dotyczące podmiotów indywidualnych w zakresie, w jakim dotyczą ich prywatności lub tajemnicy przedsiębiorcy, jednak ograniczenie to nie obejmuje szeroko rozumianych podmiotów pełniących funkcje publiczne.
This article addresses the issue of reconciliation of two paramount but opposing values which are transparency of public life and the protection of privacy under one legal system. The discussed problem is analyzed taking into account both national and European legislation. The theoretical part of the work is dedicated to the explanation of fundamental legal terms. Subsequently, basing on the jurisprudence of Polish administrative courts, authors give examples of situations in which disclosure of personal data is in compliance with the regulations on the access to public information. The considerations lead to the final statement that information on individual entities is subject to special protection to the extent that it relates to their privacy or secret of the entrepreneur. The restriction, however, does not apply to the so-called entities holding public positions.

Description

Sponsor

Keywords

prawo administracyjne, administrative law, dostęp do informacji publicznej, access to public information, dane osobowe, personal data, RODO, GDPR, prywatność, privacy

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 175-191

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego