Dwa oblicza życia imigrantów w enklawie etnicznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Two faces of immigrants’ life in an ethnic enclave

Abstract

W opracowaniu wskazano społeczne skutki, czyli blaski i cienie życia imigrantów w enklawie etnicznej, wskazano również na te aspekty, które sprzyjają, i te, które stanowią przeszkodę w integracji członków enklawy społeczeństwie przyjmującym. Uwzględniono koncepcje kapitału społecznego, kulturowego i kapitału migracyjnego oraz znaczenia sieci migracyjnych w adaptacji migrantów. Szczególnie skoncentrowano się na relacji pomiędzy oddziaływaniem enklawy a możliwościami awansu społecznego w społeczeństwie przyjmującym. Podjęto próbę wskazania obszarów samowykluczenia ekonomicznego, kulturowego, politycznego jako skutków społecznych presji wywieranej przez enklawę. Warunkiem integracji ze społeczeństwem przyjmującym jest istnienie kapitału pomostowego, budowanie sieci powiązań łączących migrantów z zewnętrznym środowiskiem i umożliwiających uczestnictwo w szerszym społeczeństwie.
***This paper identifies the social impact and the pros and cons of immigrants’ life in an ethnic enclave and analyses aspects that are conducive to integration with the host society, as well as those that obstruct members of the enclave to fully integrate. Concepts of social, cultural and migration capitals and the importance of migration networks in the adaptation of immigrants were taken into consideration and the study focused on the relationship between the impact of the enclave and the possibilities of social advancement in the host society. An attempt was also made to show the social effects of the pressure exerted by the enclave on areas of economic, cultural, political self-exclusion. Integration with the host society is contingent upon the existence of a bridging capital and the building of networks connecting migrants with the external environment, consequently enabling their wider participation in society.

Description

Sponsor

Keywords

imigracja, enklawy etniczne, integracja, samowykluczenie społeczne, kapitał pomostowy, immigration, ethnic enclaves, integration, social self-exclusion, bridging capital

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 241-254

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego