Wpływ responsywnego projektowania graficznego interfejsu użytkownika na efektywność mapy internetowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The impact of responsive graphic user interface design on web map effectiveness

Abstract

Celem niniejszej rozprawy doktorskiej było określenie wpływu responsywnego projektowania graficznego interfejsu użytkownika na efektywność mapy internetowej. Autor w badaniu posłużył się metodą eye-trackingową, ankietową oraz oceną użyteczności. Badanie polegało na przetestowaniu 6 wariantów graficznego interfejsu użytkownika mapy internetowej na monitorze komputera stacjonarnego oraz smartfonie. Warianty graficznego interfejsu użytkownika mapy internetowej bazowane były na wcześniejszych badaniach autorach oraz na dwóch popularnych serwisach mapowych: Google Maps oraz OpenStreetMap. W badaniu wzięło udział 240 studentów kierunku Geodezja i Kartografia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badanie zostało przeprowadzone w warunkach kameralnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych przy pomocy e etrackera Tobii X2-60. Res ondenci od owiadali na pytania przed rozpoczęciem zadań, wykonywali 3 zadania oraz odpowiadali na pytania po wykonaniu zadań. Pytania przed wykonaniem zadań skupiały się na charakterystyce badanej osoby oraz określeniu jak często korzysta ona z Google Maps, OpenStreetMap lub innego serwisu mapowego na komputerze czy smartfonie. Trzy zadania, które ankietowany miał do wykonania skupione były na wyszukaniu trzech najważniejszych funkcji mapy internetowej. W ten sposób autor uzyskał szereg odpowiedzi ankietowy, a co istotne otrzymał 720 fragmentów filmów odpowiadające każdemu zdaniu wykonanemu przez respondentów. Następnie autor przeszedł do analizy statystycznej uzyskanych danych. Wykorzystał on test normalizacji danych, test korelacji danych, test rho Spearmana dla danych nieparametrycznych oraz test Kruskala-Wallisa. Zauważono wiele istotnych statystycznie korelacji pomiędzy odpowiedziami ankietowymi a uzyskanymi wynikami czasowymi. Wyniki czasowe jakie zostały otrzymane lub obliczone to: czas do pierwszej fiksacji, czas do pierwszego kliknięcia oraz czas identyfikacji przycisku. Na podstawie tych wartości czasowych autor skonstruował współczynniki jako zależność trzech czasów. Współczynnik ten w sposób kompleksowy określa efektywność zaproponowanych wariantów graficznych interfejsów użytkownika map internetowych. Autor na podstawie całego badania doszedł do kilku kluczowych wniosków. Wnioski te tworzyły bezpośrednio wytyczne do tworzenia kolejnych map internetowych, a w szczególności graficznego interfejsu użytkownika. Najbardziej efektywnym wariantem okazało się rozmieszczenie przycisków według wcześniejszych badań autora, a nie według popularnych serwisów ma o Ch.
The purpose of this doctoral dissertation was to determine the impact of responsive graphic user interface design on web map effectiveness. The author used eye-tracking, surveys, and usability assessment in the study. The study involved examining six variants of the graphical user interface of the web map on a desktop monitor and a smartphone. The author used variants of the graphical user interface of a web map based on his previous research and two popular map services: Google Maps and OpenStreetMap. 240 students from the Geodesy and Cartography course of Adam Mickiewicz University in Poznań participated in the study. The study was conducted in chamber conditions at the Faculty of Geographical and Geological Sciences with the use of the Tobii eye tracker. Participants answered questions first, then the erformed three tasks, and finall responded about their subjective experience. The questions before performing tasks focused on the participants' characteristics determining the frequency of using Google Maps, OpenStreetMap, or other map services on a computer or smartphone. Three tasks that the participant performed were about finding and using the three most significant web map buttons. In this way, the author obtained several survey responses and, what is significant, received 720 film fragments corresponding to each task performed by the respondents. Then the author proceeded to statistical analysis of the obtained data. He used the data normalization test, data correlation test, Spearman's rho test for nonparametric data, and Kruskal-WaIIis test, There were many statistically significant correlations between the survey responses and the time results obtained. The time results that have been received or calculated are, the time to the first fixation, time to first click and time to identify the button. Based on these time values, the author constructed indices as their relationship. This index determines the effectiveness of the proposed variants of the graphical user interface of web maps. Based on the entire study, the author came to several key conclusions. These conclusions directly relate to guidelines for creating web maps and especially the graphical user interface. The most effective variant turned out to be the placement of buttons according to the author's previous research and not according to popular map services.

Description

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Sponsor

Keywords

mapa internetowa, graficzny interfejs użytkownika, efektywność, responsywne projektowanie stron internetowych, web map, graphical user interface, effectiveness, responsive web design

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego