Institutional Support of Euroregions "Carpathian" and "Bug": A Case Study for Ukrainian-Polish Cross-Border Cooperation

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Wsparcie instytucjonalne transgranicznej współpracy ukraińsko-polskiej w ramach euroregionów "Karpacki" i "Bug"

Abstract

This paper presents cooperation across boundaries as co-operative measures, being goal-oriented to the economic, social, scientific, technical, environmental, cultural, and other relations, initiating and deepening among territorial communities, local authorities both in Ukraine and in Poland. The methodological basis of the study consists of the following approaches to the study of Euroregions: geographical, political, administrative, functional. Definitions of the Euroregion as the main form of cross-border cooperation have been determined, and institutions promoting cross-border cooperation between Ukraine and Poland have been studied. The institutional support for cross-border cooperation within the framework of the “Carpathian” and “Bug” Euroregions has been examined. Features of the Ukrainian-Polish Euroregions – “Carpathian” and “Bug” have been characterized. Problematic issues concerning the Euroregion cross-border cooperation support have been identified. Moreover, recommendations on improving the institutional component of the Ukrainian-Polish CBC within the “Carpathian” and the “Bug” Euroregions are given herein.
Artykuł przedstawia współpracę ponadgraniczną jako działania kooperatywne, ukierunkowane na cele gospodarcze, społeczne, naukowe, techniczne, środowiskowe, kulturowe i inne, inicjujące i pogłębiające się między społecznościami terytorialnymi, władzami lokalnymi zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Podstawę metodyczną opracowania stanowią następujące podejścia do badania euroregionów: geograficzne, polityczne, administracyjne, funkcjonalne. Określono definicję euroregionu jako głównej formy współpracy transgranicznej oraz zbadano instytucje promujące taką współpracę między Ukrainą a Polską. Zbadano instytucjonalne wsparcie współpracy transgranicznej w ramach euroregionów „Karpacki” i „Bug.” Scharakteryzowano cechy ukraińsko-polskich euroregionów – „Karpacki” i „Bug.” Zidentyfikowano problematyczne kwestie dotyczące wsparcia współpracy transgranicznej w euroregionie. Ponadto podano zalecenia dotyczące usprawnienia komponentu instytucjonalnego ukraińsko-polskiej współpracy transgranicznej w ramach euroregionów „Karpacki” i „Bug.”

Description

Sponsor

Keywords

institutional support, cross-border cooperation, "Carpathian", "Bug", Ukraine, Poland, wsparcie instytucjonalne, współpraca transgraniczna, "Karpacki", "Bug", Ukraina, Polska

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2021, nr 2, s. 79-98.

Title Alternative

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego