Czy warto pisać dzieje kina Europy Środkowo-Wschodniej?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM

Title alternative

Abstract

Autorka poszukuje w tym artykule argumentów, uzasadniających sensowność pisania dziejów kinematografii ograniczonych do regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Do tej pory nie podjęto się takiej próby. Najczęściej powstają syntezy kina światowego, które jedynie w ograniczonym stopniu uwzględniają sztukę filmową Europy Środkowo-Wschodniej, z kolei monografie poświęcone kinematografiom narodowym rezygnują z uwzględniania kontekstów zewnętrznych. Na dzieje zróżnicowanych kinematografii regionu można spojrzeć na trzy sposoby: respektując narodowe odrębności, postrzegając kino Europy Środkowo-Wschodniej jako składową kina europejskiego, wreszcie jako zjawisko lokalne z własną, wewnętrzną swoistością.
The author searches for arguments that would confirm the sense of writing the history of a particular region such as Central and Eastern Europe. There have not been any attempts so far. There are usually syntheses of the world cinematography that include the Central and Eastern European cinematographic art only to a limited degree. On the other hand, monographies on national cinematographies do not take into account the external contexts. There are three ways to look at the different cinematographies of the region: respecting national differences, viewing Central and Eastern European cinema as a constituent of the European cinema, and as a local phenomenon with its own internal characteristics.

Description

Sponsor

Keywords

Europa Środkowo-Wschodnia, Central and Easter Europe, Kinematografie Europy Środkowo-Wschodniej, Cinematography of Central and Eastern Europe, Historia filmu, History of Film, Film europejski, European Film, Kino narodowe, National Cinema, Postkomunizm, Postcommunism

Citation

PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 7, 2010,s. 129-139.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego