Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej – aspekty logistyczne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

National Security of the Republic of Poland – the logistics

Abstract

W artykule przedstawiono różnorodność uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i wykazano potrzebę badania jego aspektów logistycznych. Zaprezentowano poglądy amerykańskie na rolę logistyki w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiono i dokonano oceny treści podstawowych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej pod względem zawartości problematyki logistyki. Na końcu artykułu zawarto wnioski i postulaty.
The article presents the diversity of national security conditions and demonstrates the need for the study of its logistical aspects. There are presented American views on the role of logistics in ensuring national security. The paper presents and assesses the basic content of the documents relating to the national security of the Republic of Poland for content logistics issues. The end of the article contains conclusions and postulates.

Description

Sponsor

Keywords

bezpieczeństwo narodowe, logistyka, national security, logistics

Citation

Przegląd Politologiczny, 2015, nr 1, s. 147-158.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego