Dziedzictwo IRE: współczesny model samoorganizacji dziennikarzy śledczych na świecie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Heritage of IRE: contemporary model of self-organization of investigative journalists in the world

Abstract

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o wpływ modelu organizacyjnego Investigative Reporters and Editors na powstające od kilku dekad na całym świecie stowarzyszenia dziennikarzy śledczych. Autor omawia rozwój struktur zrzeszających reporterów dochodzeniowych w różnych państwach, w szczególności przyjętych przez nie form działania oraz celów. Rosnąca liczba oraz globalny charakter tego zjawiska prowadzi do instytucjonalizacji dziennikarstwa śledczego na świecie. Scharakteryzowane zostały w artykule wybrane organizacje, w szczególności te, które zaadaptowały model wypracowany przez IRE. W odniesieniu do pozostałych stowarzyszeń dziennikarskich autor wskazuje na przyczyny odrzucenia formuły wypracowanej przez amerykańskich muckrakerów.
The article is an attempt to answer the question about the impact of the Investigative Reporters and Editors` organizational model on associations of investigative journalists emerging from decades across the world. The author discusses the development of investigative reporters organizations associating muckrakers in different countries. In particular, adopted forms of action and goals of these associations were discussed. The growing number and the global nature of this phenomenon leads to the institutionalization of investigative journalism in the world. There were described selected organizations in the article, particularly those which decided to adopt the model developed by the IRE. In relation to other journalists’ associations author points out the reasons for rejection formula developed by the muckrakers from USA.

Description

Sponsor

Keywords

dziennikarstwo śledcze, organizacje dziennikarskie, modele funkcjonowania, instytucjonalizacja, Investigative Reporters and Eidtors, investigative journalism, journalists organizations, models of functioning, institutionalization

Citation

Przegląd Politologiczny, 2015, nr 1, s. 173-186.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego