OCENA SKUTKÓW EKONOMICZNYCH REGULACJI MAKSYMALNEGO OPROCENTOWANIA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFECTS OF THE INTEREST RATE REGULATION

Abstract

W niniejszym artykule podjęta została próba przedstawienia w sposób kompleksowy jakościowych skutków oddziaływania regulacji maksymalnego oprocentowania na rynek kredytów konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych. Przedstawione argumenty dają podstawę do stwierdzenia, że uzyskane po wprowadzeniu regulacji efekty związane z lepszymi warunkami kredytowania dla gospodarstw domowych są przejściowe i szybko wygasają. W toku prowadzonej analizy przedstawiono mechanizm obrazujący długookresowy wpływ maksymalnego oprocentowania na zyski przedsiębiorstw finansowych i pokazano, że może on prowadzić do podniesienia stopy oprocentowania kredytów w kierunku maksymalnej dopuszczalnej wielkości. Wskazano również, że jeżeli dopuszczalna wielkość maksymalnego oprocentowania nie będzie dostatecznie wysoka, to regulacja wpłynie na zmniejszenie dostępu do pożyczek o niskiej wartości, a także przełoży się na zmniejszenie zysków sektora finansowego. Pozytywne efekty zewnętrzne związane z wprowadzeniem regulacji maksymalnego oprocentowania są natomiast bardzo kontrowersyjne i nie dają podstaw do stwierdzenia, że regulacja maksymalnego oprocentowania podniesie ogólny dobrobyt. Dodatkowo przedstawiona argumentacja wskazuje na znaczące niekorzyści pojawiające się w wypadku wprowadzenia regulacji w specyfikacji multiplikatywnej.
*This paper aims at presenting qualitative implications of interest rate restrictions on the consumer credit market. The presented arguments show that the positive consequences for households that follow from the regulation of interest rates are only temporary and vanish quickly. One of the main objectives of the paper was to give an insight into the long-run effects of the interest rate regulation on the profits of financial companies. It has been shown that the regulation might push the interest rate up to the maximal level implied by the regulation. Additionally, if the interest rate is not sufficiently high, the regulation might restrict the accessibility of low-value loans, and negatively affect the profits of financial sector companies. Positive externalities associated with the introduction of the regulation are rather ambiguous and certainly do not indicate any positive impact of the regulation on economic efficiency. The particularly negative consequences associated with the regulation in a multiplicative specification (one that has been adopted in Poland) have been shown.

Description

Sponsor

Keywords

Maksymalne oprocentowanie, Interest rate restrictions, Skutki ekonomiczne regulacji, Impact assessment of regulation, Sektor finansowy, Financial sector

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s. 179-194

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego