Rola prokuratora w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

The role of the prosecutor in administrative and court-administrative proceedings

Abstract

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie roli, jaką pełni prokurator w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Poprzez wykazanie jego uprawnień, autor akcentuje potrzebę zwiększenia liczby prokuratorów w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. Ma to na celu wzmocnienie praworządności. Autor poprzez przedstawienie poszczególnych poglądów w orzecznictwie oraz doktrynie, unaocznia korzyści, jakie niesie ze sobą udział prokuratora w postępowaniu. Udział prokuratora w procedurach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi powinien być podyktowany ochroną praworządności bez względu na interes prawny stron postępowania. Istotny jest także udział Prokuratora Generalnego w kreowaniu orzecznictwa sądów w sprawach z zakresu prawa administracyjnego.
The subject matter of the article is to present the role of the prosecutor in administrative and court-administrative proceedings. By demonstrating his/her rights, the author emphasizes the need to increase the number of prosecutors in proceedings before public administration authorities and administrative courts. This is to strengthen the rule of law. By presenting particular views in case law and doctrine, the author shows the benefits of the prosecutor's participation in the proceedings. The prosecutor's participation in procedures before public administration authorities and administrative courts should be dictated by the protection of the rule of law, regardless of the legal interest of the parties to the proceedings. Attention should be also paid to the participation of the Prosecutor General in the creation of court rulings in administrative law matters.

Description

Sponsor

Keywords

prokurator, prosecutor, postępowanie administracyjne, administrative procedure, postępowanie sądowoadministracyjne, court-administrative procedure, Naczelny Sąd Administracyjny, the Supreme Administrative Court

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2018, nr 8, s.105-117

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego