Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2018, nr 8

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako instrument partycypacji społecznej
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Ziółkowski, Dawid
  Artykuł zawiera syntetyczne omówienie instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, ze szczególnym uwzględnieniem jej istoty, obowiązku uregulowania na poziomie samorządu oraz zakresu podmiotowego. Punktem wyjścia dla prowadzonych rozważań jest pojęcie partycypacji społecznej. Autor przedstawia argumenty na rzecz uznania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej za instrument partycypacji społecznej, czego konsekwencją jest nałożony na władze gminy obowiązek rozpowszechniania i promowania przedmiotowej instytucji. Zawarte w tekście rozważania opierają się na poglądach doktryny i orzecznictwa oraz analizie statutów gmin (miast), które zostały omówione z punktu widzenia regulacji dotyczącej podmiotów inicjatywy lokalnej. W podsumowaniu autor staje na stanowisku, że instytucja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wychodzi naprzeciw pożądanym zmianom, stanowiąc formę demokracji bezpośredniej oraz instrument realnego wpływu mieszkańców na życie wspólnoty lokalnej.
 • Item
  Upadłość konsumencka nierzetelnego członka zarządu niewypłacalnej jednostki organizacyjnej
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Zieliński, Hubert
  Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnej jednostki organizacyjnej jest podstawowym obowiązkiem jej reprezentantów. Niedochowanie ustawowego terminu wiąże się z różnorodnymi sankcjami, m.in. skutkuje ograniczeniem możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Stanowisko to nie jest jednak powszechnie akceptowane. W literaturze pojawiają się liczne argumenty, zarówno językowe, jak i funkcjonalne, na rzecz ograniczenia zakresu zastosowania przesłanki z art. 4914 ust. 2 pkt 3 Prawa upadłościowego, wyłącznie do przypadków niezłożenia wniosku o upadłość przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zawężenie takie wydaje się jednak nieuprawnione. Jednakowe traktowanie reprezentantów jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców ma bowiem silne uzasadnienie aksjologiczne i systemowe. Uzyskało ono także akceptację w licznych orzeczeniach sądów. Celem niniejszego artykułu jest kompleksowe zestawienie pojawiających się poglądów co do zakresu zastosowania art. 4914 ust. 2 pkt 3 Prawa upadłościowego oraz próba ich krytycznej oceny.Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnej jednostki organizacyjnej jest podstawowym obowiązkiem jej reprezentantów. Niedochowanie ustawowego terminu wiąże się z różnorodnymi sankcjami, m.in. skutkuje ograniczeniem możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Stanowisko to nie jest jednak powszechnie akceptowane. W literaturze pojawiają się liczne argumenty, zarówno językowe, jak i funkcjonalne, na rzecz ograniczenia zakresu zastosowania przesłanki z art. 4914 ust. 2 pkt 3 Prawa upadłościowego, wyłącznie do przypadków niezłożenia wniosku o upadłość przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zawężenie takie wydaje się jednak nieuprawnione. Jednakowe traktowanie reprezentantów jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców ma bowiem silne uzasadnienie aksjologiczne i systemowe. Uzyskało ono także akceptację w licznych orzeczeniach sądów. Celem niniejszego artykułu jest kompleksowe zestawienie pojawiających się poglądów co do zakresu zastosowania art. 4914 ust. 2 pkt 3 Prawa upadłościowego oraz próba ich krytycznej oceny.
 • Item
  Carpooling – regulacje prawne oraz szanse rozwoju innowacyjnego trendu
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Zelga, Kamila
  W dobie aktualnych problemów zanieczyszczenia środowiska w największych aglomeracjach miejskich, coraz większych trudności w znalezieniu wolnego miejsca parkingowego oraz sytuacjach obligujących do podróżowania w korkach, nieuniknionym rozwiązaniem wydaje się być wdrożenie innowacyjnego trendu, do jakich zalicza się carpooling. Model ten stanowi sposób na podniesienie efektywności przejazdów poprzez maksymalne zapełnienie środka transportu i podział kosztów pomiędzy zainteresowanych. Przyczyną wciąż rosnącej popularności carpoolingu na świecie jest konieczność ochrony środowiska naturalnego, zmniejszenie natężenia ruchu w miastach oraz oszczędność paliwa. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie pojęcia, ogólnych założeń oraz ekonomicznych i społecznych uwarunkowań systemu carpoolingu. W artykule zaprezentowano analizę prawnych aspektów umowy carpoolingu w Polsce, kwestie zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialności kierowcy oraz zobowiązań podatkowych, z jakimi muszą zmagać się kierowcy świadczący usługę w ramach umowy. Z uwagi na coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz zwiększające się natężenie ruchu w miastach, konieczne staje się prawne i techniczne przygotowanie warunków do wprowadzania nowych rozwiązań w ruchu drogowym. System carpoolingu niesie wiele korzyści, zarówno ekonomicznych, społecznych, jak i ekologicznych, w związku z czym prognozuje się dynamiczny jego rozwój.
 • Item
  Rola Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w systemie ochrony konkurencji i konsumentów
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Walczak, Tomasz
  Głównym celem przedmiotowego artykułu jest przedstawienie roli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w polskim systemie ochrony konkurencji i konsumentów. Poza wskazaniem głównych kompetencji tego organu, przybliżone zostaną jego konstytucyjne podstawy działania oraz tryb powoływania i odwoływania. Główna teza artykułu sprowadza się do tego, że Prezes UOKiK pełni zasadniczą, podstawową funkcję w sprawowaniu publicznoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów. Jest to jedyny polski organ antymonopolowy, wyspecjalizowany dodatkowo w ogólnorynkowej ochronie słabszych uczestników rynku. Trzy główne obszary aktywności Prezesa UOKiK to: ochrona konkurencji, kontrola koncentracji przedsiębiorców, a także ochrona konkurencji. Dokonane ostatnio zmiany legislacyjne w zakresie kompetencji organu ochrony konkurencji i konsumentów potwierdzają jego istotny wpływ na kształtowanie zachowań rynkowych przedsiębiorców.
 • Item
  Ochrona praw dziecka w świetle regulacji prawa międzynarodowego i polskiego
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Szmigel, Kinga
  Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia ochrony praw dziecka w świetle regulacji prawa polskiego i międzynarodowego. Rozważania dotyczące podstaw prawnych ochrony praw dziecka podzielono na cztery podpunkty. W pierwszej kolejności zostało omówione prawo do wychowania w rodzinie, która jest podstawową jednostką społeczną. Kolejny podpunkt traktował o prawie do godziwych warunków socjalnych. Następne rozważania dotyczyły prawa do nauki jako prawa kulturalnego przysługującemu każdemu dziecku. Poruszono także zagadnienie prawa do życia, które jest niezbywalne i nieodzownie połączone z prawem do ochrony zdrowia.
 • Item
  Zasada nemo se ipsum accusare tenetur jako gwarancja prawa do obrony
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Sułkowski, Karol
  Zasada nemo se ipsum accusare tenetur jest jedną z podstawowych zasad postępowania karnego, która koreluje z prawem do obrony i z zasadą domniemania niewinności. Choć w wielu państwach jest kwestionowana, trudno sobie wyobrazić bez niej kształt postępowania karnego. Celem opracowania jest przybliżenie jak prawo do niedostarczania dowodów na swoją niekorzyść i nie udowadniania swej niewinności wpływa na status oskarżonego. Z tego względu analizie została poddana geneza, zakres podmiotowy i przedmiotowy tej zasady, prawo do składania wyjaśnień jako niekolidujące z zasadą nemo se ipsum, zakazy dowodowe, które zapewniają jej realizację, a także wyjątki od niej.
 • Item
  „Rejestr pedofilów” jako pozakodeksowy, obligatoryjny środek karny
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Stankiewicz, Jakub
  W artykule przeprowadzono analizę rozwiązań środków ochrony z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (ustawa p.z.p.s.). przez pryzmat środków karnych z Kodeksu karnego. Analiza struktury Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym wykazała podobieństwo do środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości. Szczególne obowiązki, które nakłada na pracodawców ustawa p.z.p.s. budzą z kolei słuszne skojarzenia ze środkiem karnym w postaci zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi. Analogiczność między rozwiązaniami ustawy p.z.p.s. a Kodeksem karnym jest tak głęboka, że w istocie „szczególne środki ochrony” z tej ustawy powinny być postrzegane jako quasi środki karne. Wprowadzone rozwiązania pozostają nowoczesne jedynie w zakresie formy (tzw. publiczny „rejestr pedofilów”), jednakże materialnie są one kopią rozwiązań od lat funkcjonujących.
 • Item
  Odpowiedzialność cywilna członków rady nadzorczej w przypadku naruszenia stałych obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Skowron, Kacper
  Przedmiotem artykułu jest analiza zagadnienia odpowiedzialności cywilnej członka rady nadzorczej, w przypadku naruszenia stałych obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną. Można przypuszczać, że w wyniku rozwoju polskiego rynku kapitałowego inwestorzy w większym niż dotychczas stopniu zmuszeni będą dochodzić swoich praw na drodze cywilnoprawnej. Dla skuteczności ochrony ich interesów niebagatelne znaczenie ma krąg osób, poza emitentem, odpowiedzialnych za nieprawidłowe wypełnianie stałych obowiązków informacyjnych. Roszczenia poszkodowanych akcjonariuszy, którzy nabyli akcje spółki pod wpływem upublicznienia fałszywej informacji, mogą pozostać niezaspokojone przez emitenta z uwagi na jego niewypłacalność. W istocie rzeczy rozwiązanie tego problemu uzależnione jest od tego, czy członków rady nadzorczej można uznać za osoby, które fałszywą informację „sporządziły lub w jej sporządzeniu brały udział”. W publikacji przedstawiono rozważania związane z odpowiedzialnością cywilną członków rady nadzorczej w przypadku naruszenia stałych obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną – począwszy od zagadnienia odpowiedzialności cywilnej rady nadzorczej, a zakończywszy na wykazaniu podstaw zapewniających inwestorowi poszkodowanemu przez emitenta powodzenie procesowe.
 • Item
  Zakres działania i specyfika realizowanych zadań związków metropolitalnych na przykładzie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Rzechółka, Karolina
  W artykule została omówiona problematyka funkcjonowania związków metropolitalnych, które są jednostkami sektora finansów publicznych. Szczegółowo przeanalizowano zasady tworzenia związku metropolitalnego, zakres jego działania oraz wykonywane zadania. Omówiono również zasady prowadzonej gospodarki finansowej przez związek metropolitalny na przykładzie związku metropolitalnego w województwie śląskim. W artykule wykorzystano analityczną i dogmatycznoprawną metodę badawczą.
 • Item
  Przesłanki wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały organów właścicielskich spółek kapitałowych
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Ruciński, Marek
  Artykuł porusza istotną, lecz wzbudzającą kontrowersje w doktrynie oraz orzecznictwie, kwestię przesłanek wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały organów właścicielskich spółek kapitałowych, czyli zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz walnego zgromadzenia spółki akcyjnej. Autor w sposób syntetyczny omawia każdą z przesłanek wymienionych w Kodeksie spółek handlowych, przytaczając kluczowe tezy sformułowane dotychczas na ich gruncie oraz zestawia poglądy na temat wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi przesłankami. Celem artykułu, oprócz zidentyfikowania najistotniejszych rozbieżności, jest zabranie głosu w dyskusji na ich temat, a w konsekwencji uczynienie kolejnego kroku w kierunku ujednolicenia procesu stosowania analizowanych instytucji prawnych.
 • Item
  Praktyczne aspekty przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową w najnowszym orzecznictwie i doktrynie
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Przybył, Michał
  Przedmiotem artykułu jest ocena funkcjonowania przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Instytucja ta, wprowadzona w 2011 r., do dziś generuje pewne trudności natury systemowej. Sporne pozostaje podstawowe zagadnienie zasady przejścia praw i obowiązków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Artykuł przedstawia wyrażone w doktrynie i judykaturze stanowiska, próbując je ocenić i wybrać możliwie najbardziej trafne. W dalszej kolejności prezentowane są konsekwencje przyjęcia jednej z zasad kontynuacji czy to sukcesji ,w szczególności zaś problemy pojawiające się przy okazji dochodzenia należności przez wierzycieli przedsiębiorcy. W tym zakresie artykuł porusza dwie kwestie: zmiany podmiotowej w postępowaniu cywilnym oraz relacje między terminami przedawnienia roszczeń i terminem zawitym dotyczącym trwania odpowiedzialności przedsiębiorcy przekształconego.
 • Item
  Przeniesienie siedziby spółki kapitałowej z Polski do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Piątkowska, Maja; Szal, Maksymilian
  Autorzy w przedmiotowym artykule poddali analizie procedurę przeniesienia siedziby polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na teren innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Celem artykułu jest analiza sytuacji prawnej powstałej po ogłoszeniu wyroku TSUE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie C-106/16 Polbud – Wykonawstwo sp. z o. o. w przedmiocie przenoszenia siedzib spółek zarejestrowanych w Polsce do innego państwa Unii Europejskiej. Przeszkodą w swobodnym przeniesieniu siedziby polskiej spółki, a później kontynuowaniu jej bytu prawnego w innym państwie są obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych. Przewidują one bowiem w przypadku przeniesienia siedziby spółki kapitałowej do innego państwa obowiązek przeprowadzenia likwidacji spółki na terytorium Rzeczpospolitej. W omawianym wyroku TSUE uznał, że nałożenie obowiązku likwidacji na spółki, decydujące się na przeniesienie swojej siedziby na terytorium innego państwa członkowskiego, jest niezgodne z przepisami artykułu 49 i 54 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tym samym narusza jedną z podstawowych swobód – swobodę przedsiębiorczości. Autorzy przedstawili konsekwencje prezentowanego wyroku dla Polski, a także przybliżyli rozwiązania tego problemu występujące w systemach prawnych innych państw europejskich.
 • Item
  Rola i znaczenie sądowej ochrony prawdziwości informacji przedstawianych w trakcie kampanii referendalnej – elementy wybrane
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Nowak, Martyna
  Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z zagadnieniem postępowania nieprocesowego, a dokładniej, z sądową ochroną prawdziwości informacji przedstawianych w trakcie kampanii referendalnej. Autorka, przedstawiając obecną linię orzeczniczą w tym zakresie, zajmuje stanowisko krytyczne. Naświetla niedoskonałości rozwiązań ustawowych, wykazując ich bezpośrednie przełożenie na nierówność pozycji uczestników w trakcie postępowania z art. 35 ustawy o referendum lokalnym.
 • Item
  O problemach związanych z opiniowaniem przez związki zawodowe założeń albo projektów aktów prawnych stanowionych przez organy gminy
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Misiejko, Adrian
  W artykule przedstawiono kwestię zakresu obowiązku przedkładania do opiniowania przez związki zawodowe założeń albo projektów aktów prawnych organów gminy. Przepisy te są zbudowane w dużej mierze z wyrażeń niedookreślonych. Autor stawia pytanie o celowość użytych przez ustawodawcę sformułowań, mając na uwadze pojawiające się w doktrynie i orzecznictwie kontrowersje odnośnie do ich wykładni. W wyniku postawionych tez wysuwa również postulaty de lege ferenda.
 • Item
  Rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postępowaniu komunalizacyjnym nieruchomości rolnych Skarbu Państwa
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Mączyński, Maciej; Rozczyński, Beniamin
  W artykule zaprezentowano badania dotyczące prawnych regulacji związanych z instrumentem planistycznym jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Autorzy skupili się na problematyce związanej z podejmowaniem, kształtowaniem i stosowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przykładzie postępowania komunalizacyjnego nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. W tym celu w pierwszej części opracowania zostały poddane analizie prawne uwarunkowania oraz procedura podejmowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedstawiono założenia oraz cele, jakie powinien spełniać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W drugiej części artykułu uwaga została poświęcona zagadnieniu dotyczącemu postępowania komunalizacyjnego nieruchomości rolnych należących do Skarbu Państwa. Analizowana jest problematyka oraz wątpliwości podnoszone zarówno przez doktrynę, jak i orzecznictwo, w szczególności w zakresie spełnienia przesłanki związanej z rolnym przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 • Item
  Rola prokuratora w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Mączyński, Maciej
  Przedmiotem artykułu jest przedstawienie roli, jaką pełni prokurator w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Poprzez wykazanie jego uprawnień, autor akcentuje potrzebę zwiększenia liczby prokuratorów w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. Ma to na celu wzmocnienie praworządności. Autor poprzez przedstawienie poszczególnych poglądów w orzecznictwie oraz doktrynie, unaocznia korzyści, jakie niesie ze sobą udział prokuratora w postępowaniu. Udział prokuratora w procedurach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi powinien być podyktowany ochroną praworządności bez względu na interes prawny stron postępowania. Istotny jest także udział Prokuratora Generalnego w kreowaniu orzecznictwa sądów w sprawach z zakresu prawa administracyjnego.
 • Item
  Granice usiłowania nieudolnego ze względu na brak przedmiotu czynności wykonawczej nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Łakomy, Kamil
  Artykuł stanowi próbę wskazania prawidłowej wykładni znamienia przedmiotu nadającego się do popełnienia czynu zabronionego, która jest niezbędna do wyznaczenia granicy między usiłowaniem udolnym oraz nieudolnym. Autor kompleksowo omawia argumentację przemawiającą za obiektywistyczną i subiektywistyczną koncepcją wykładni analizowanego znamienia. Szczególna doniosłość zagadnienia odnosi się do wymiaru kary oraz zasad zastosowania instytucji czynnego żalu. W podsumowaniu autor omawia najnowszą uchwałę Sądu Najwyższego dotyczącą omawianych kwestii poprzez próbę wyinterpretowania zasad określania nieudolności usiłowania ze względu na przedmiot czynności wykonawczej.
 • Item
  Wiara i swoboda artystyczna a prawo karne – kontratyp sztuki w kontekście obrazy uczuć religijnych
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Kownacka, Anna
  W artykule przedstawiono koncepcję kontratypu sztuki oraz ocenę jej zasadności poprzez skonfrontowanie z przestępstwem obrazy uczuć religijnych. W tym celu zostały przywołane i porównane stanowiska różnych przedstawicieli doktryny – zarówno przeciwników, jak i zwolenników wprowadzenia tej konstrukcji w prawie polskim. Rozważania dotyczą konstrukcji kontratypu sztuki oraz ewentualnych skutków jego wprowadzenia. Konkluzją jest myśl, że wprowadzenie okoliczności wyłączającej bezprawność nie jest zasadne, ponieważ może się to odbyć w ramach już istniejących konstrukcji w prawie karnym, a ponadto prowadziłoby to do nieuzasadnionego uprzywilejowania artystów, w szczególności w zakresie konfliktów sztuki z wiarą, będącą jednym z najbardziej fundamentalnych praw człowieka.
 • Item
  Konstytucyjne określenie obowiązywania prawa Unii Europejskiej i jego miejsca w porządkach prawnych wybranych państw członkowskich
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Kłos, Marcin; Wrzalik, Magdalena
  Status, jaki posiada prawo Unii Europejskiej w konstytucyjnym porządku źródeł prawa, uzależniony jest od przyjętej koncepcji obowiązywania i stosowania norm unijnych w danym państwie. Można w tym zakresie wyróżnić dwa podejścia. Pierwsze zakłada tożsamość prawa Unii Europejskiej z prawem międzynarodowym i przewiduje dla niego to samo miejsce w konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa. Istotne są w takich przypadkach klauzule otwierające krajowy porządek na prawo międzynarodowe, gdyż to one zazwyczaj będą wskazywać miejsce w systemie źródeł prawa i zasady stosowania prawa unijnego. Drugie podejście zakłada odrębność systemu prawnego Unii Europejskiej od systemów „tradycyjnego” prawa międzynarodowego. W takim przypadku konstytucje zawierają autonomiczne regulacje co do obowiązywania i stosowania prawa Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono szerzej konstytucyjną regulację odnoszącą się do statusu prawa unijnego w państwie członkowskim na przykładzie Konstytucji Irlandii, Konstytucji Republiki Czeskiej, Konstytucji Chorwacji i Konstytucji RP. Wspomniane również będą dwa państwa – Republika Francuska i Republika Federalna Niemiec, które w swoich ustawach zasadniczych nie normują wprost sytuacji prawa unijnego w danym porządku prawnym, jednakże zasady jego obowiązywania i stosowania, a w szczególności stosunek do samej ustawy zasadniczej, stały się przedmiotem bogatego orzecznictwa Rady Konstytucyjnej i Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.
 • Item
  Pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej przed prawem krajowym w świetle zmiany przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wyroku w sprawie europejskiego nakazu aresztowania
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Jacolik, Magdalena
  Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Od tego momentu jest zobowiązana do przestrzegania prawa unijnego (kiedyś wspólnotowego). Prawo Unii Europejskiej tworzy nowy porządek prawny. Zasada pierwszeństwa prawa Unii przed prawem krajowym jest kluczową zasadą unijnego porządku prawnego. Szczególną uwagę, budzi jednak kwestia zmiany postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku kolizji tych dwóch porządków prawnych. Sytuacja taka, miała miejsce na podstawie orzeczenia w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, który w niniejszym artykule poddany został analizie. Artykuł przedstawią także charakterystykę tytułowej zasady oraz zwraca uwagę na autonomię prawa Unii Europejskiej względem prawa krajowego.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego