Carpooling – regulacje prawne oraz szanse rozwoju innowacyjnego trendu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Carpooling – legal regulations and opportunities for the development of an innovative trend

Abstract

W dobie aktualnych problemów zanieczyszczenia środowiska w największych aglomeracjach miejskich, coraz większych trudności w znalezieniu wolnego miejsca parkingowego oraz sytuacjach obligujących do podróżowania w korkach, nieuniknionym rozwiązaniem wydaje się być wdrożenie innowacyjnego trendu, do jakich zalicza się carpooling. Model ten stanowi sposób na podniesienie efektywności przejazdów poprzez maksymalne zapełnienie środka transportu i podział kosztów pomiędzy zainteresowanych. Przyczyną wciąż rosnącej popularności carpoolingu na świecie jest konieczność ochrony środowiska naturalnego, zmniejszenie natężenia ruchu w miastach oraz oszczędność paliwa. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie pojęcia, ogólnych założeń oraz ekonomicznych i społecznych uwarunkowań systemu carpoolingu. W artykule zaprezentowano analizę prawnych aspektów umowy carpoolingu w Polsce, kwestie zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialności kierowcy oraz zobowiązań podatkowych, z jakimi muszą zmagać się kierowcy świadczący usługę w ramach umowy. Z uwagi na coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz zwiększające się natężenie ruchu w miastach, konieczne staje się prawne i techniczne przygotowanie warunków do wprowadzania nowych rozwiązań w ruchu drogowym. System carpoolingu niesie wiele korzyści, zarówno ekonomicznych, społecznych, jak i ekologicznych, w związku z czym prognozuje się dynamiczny jego rozwój.
In the era of current problems of environmental pollution in the largest urban agglomerations, increasing difficulties in finding a free parking space and situations requiring to travel in traffic jams, it seems unavoidable to implement an innovative trend, which includes carpooling. This model is a way to increase the efficiency of journeys by maximally filling the means of transport and sharing costs among those interested. The reason for the ever-increasing popularity of carpooling in the world is the need to protect the environment, reduce traffic in cities and save fuel. This article aims to show the concept, general assumptions and economic and social conditions of the carpooling system. The article presents an analysis of the legal aspects of the carpooling agreement in Poland, issues of the safety principle, liability of the driver and tax liabilities that drivers who provide the service under the contract must face. Due to the increasingly stringent regulations regarding environmental protection and increasing traffic in cities, it is necessary to prepare legal and technical conditions for introducing new solutions in road traffic. The carpooling system brings many benefits, both economic, social and ecological, and therefore its dynamic development is predicted.

Description

Sponsor

Keywords

carpooling, carpooling, regulacje, regulations, rozwój, development, transport, transport

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2018, nr 8, s. 301-313

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego