Jednolity Sąd Patentowy – z perspektywy Polski

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

A Unified Patent Court – from Poland’s perspective

Abstract

Celem artykułu jest analiza niektórych zagadnień prawnych wynikających na tle porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (Agreement on a Unified Patent Court), w szczególności wątpliwości dotyczących statusu prawnego tego Sądu w świetle prawa Unii Europejskiej oraz zastrzeżeń co do zgodności porozumienia JSP z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Po zwięzłym przedstawieniu zawartości porozumienia JSP (UPC Agreement) i warunków jego wejścia w życie autorka analizuje status JSP w świetle zawartych w nim postanowień określających ten Sąd jako „sąd wspólny dla umawiających się państw członkowskich” („court common to the Contracting Member States”) i „część ich systemu sądowego („part of their judicial system”). Analiza uwzględnia opinię 1/09 Trybunału Sprawiedliwości z 8 marca 2011 r., dotyczącą poprzednio przewidywanego porozumienia mającego utworzyć sąd ds. patentów europejskich i patentów Unii Europejskiej (European and European Union Patents Court). Na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazane zostały wątpliwości dotyczące dopuszczalności przekazania przez Polskę kompetencji w dziedzinie władzy sądowniczej (wymiaru sprawiedliwości) na rzecz JSP, a także liczne inne zastrzeżenia co do zgodności porozumienia JSP z polskim porządkiem konstytucyjnym i przewidzianymi w nim standardami ochrony praw podstawowych, takich jak prawo do sądu i rzetelnego procesu (np. w kontekście języków postępowania przed JSP).
The purpose of this paper is to analyse selected legal issues that arise from the Agreement on a Unified Patent Court and, in particular, the questions which emerge when it comes to the legal status of that Court in light of the European Union law, or doubts regarding the compatibility of the UPC Agreement with the Constitution of the Republic of Poland. First, the content of the UPC Agreement and the conditions precedent to its entry into force are presented. After that, the status of the UPC is analysed against the background of its provisions describing the Unified Patent Court as a ‘court common to the Contracting Member States’ and ‘part of their judicial system.’ The analysis refers to opinion 1/09 of the Court of Justice of 8 March 2011 on the previously envisaged agreement aimed to constitute a European and European Union Patents Court. The question of permissibility, or rather constitutionality, of vesting the competences of the national judiciary to the jurisdiction of the UPC has been raised, together with a number of other reservations concerning the compability of the UCP Agreement with Poland’s constitutional order and contained in it standards of fundamental rights protection, such as the right to a fair trial (i.e. in the context of the language of proceedings before the UPC).

Description

Sponsor

Keywords

porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, status prawny Jednolitego Sądu Patentowego, prawo Unii Europejskiej, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Agreement on a Unified Patent Court, legal staus of the Unified Patent Court, European Union law, Constitution of the Republic of Poland

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 13-28

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego