"Wędrujące" Kaszuby. Ujęcie antropologiczne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Historycznego

Title alternative

"Wandering" Kashubia: An Anthropological Approach

Abstract

Przesuwanie się nazwy "Kaszuby" w kierunku wschodnim to powszechnie znany fakt historyczny, jednak znaczenie tego ruchu nie doczekało się stosownego wyjaśnienia. Uważam, że kwestia ta pozostaje nierozwiązana z powodu ograniczeń paradygmatu naturalistycznego czy też obiektywistycznego, dlatego też proponuję poszukać rozwiązania problemu w ramach paradygmatu antynaturalistycznego, co oznacza nadanie Kaszubom statusu konstruktu społecznego. Odwołując się do badań antropologicznych staram się wykazać, że lokalizacja Kaszub w przestrzeni geograficznej, jak i sama ich konceptualizacja, miały podłoże społeczno-kulturowe, konkretnie zaś uwarunkowane były punktem widzenia Niemca. Tym samym zmiany położenia Kaszub na mapie stanowiły wyraz dynamiki procesów tożsamościowych na terenie szeroko pojętego Pomorza i Meklemburgii.
The shift of the name Kashubia towards the east is a commonly known historical fact, but the significance of this change has not been properly explained. I believe that the problem remains unsolved due to limitations of the naturalistic or objectivist paradigm. Therefore, I propose looking for the solution to the problem within the framework of the anti-naturalistic paradigm, which means giving Kashubia the status of a social construct. Using anthropological findings, I set out to prove that the location of Kashubia in the geographical space, as well as its conceptualisation, had a social and cultural basis; specifically that it was conditioned by the German point of view. As such, the changes of Kashubia's location on the map were a reflection of the dynamics of identity processes in the territory of broadly defined Pomerania and Mecklenburg.

Description

Sponsor

Keywords

tożsamość, etnocentryzm, Inność, etnonim, Pomorze, Kaszuby, Kaszubi

Citation

Rocznik Antropologii Historii, 2014, rok IV, nr 2(7), ss. 199-221.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego