Historia literatury a współczesne literaturoznawstwo czeskie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM

Title alternative

Abstract

Autorka przedstawia stan czeskiej historiografii literackiej ostatnich dekad. Izolacja czeskiej humanistyki i silny wpływ ideologii przed 1989 r. spowodowały po zmianach demokratyzujących wzmocniony napływ myśli humanistycznej z zagranicy i rozpoczęcie gorących dyskusji na temat, jak – ewentualnie, czy w ogóle – pisać historię literatury. Największy projekt tego okresu stanowią Dějiny české literatury 1945–1989. I–IV., pod redakcją Pavla Janouška; to czterotomowe dzieło prezentuje przeważnie tradycyjne podejście do historii literatury. Jako szeroko zakrojone przedsięwzięcie zapowiada się również pierwszy tom serii o literaturze czeskiej XX wieku, Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923, pod redakcją Vladimíra Papouška; książka ta zakłada opowiadanie historii tekstów literackich, dążące do wychwycenia powiązań i kontrapunktów i koncentruje się na procesie zmian dyskursu literackiego, paradygmatu epoki. Te dwa kontrastujące podejścia uzupełnia inne publikacje prezentujące różnorodne projekty metodologiczne.
The author presents the state of the Czech literary historiography of the last decades. The isolation of the Czech humanities and the strong influence of the ideology before 1989 resulted, after the introduction of democracy, in an increased influx of the humanist thought from abroad and heated debates on how to write the history of literature if at all. The greatest project of the times is Dějiny české literatury 1945–1989. I–IV., edited by Pavel Janoušek; it is a four volume work that mainly presents a traditional approach to the history of literature. The first volume in the series on Czech literature in the 20th century is also promising to be a great enterprise Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923, edited by Vladimír Papoušek; this book describes the history of literary texts aiming to capture the connections and counterpoints at the same time concentrating on the process of changing the literary discourse, the paradigm of the epoch. The two contrasting approaches are complemented by other publications that present various methodological approaches.

Description

Sponsor

Keywords

historia literatury, history of literature, kanon, canon, literatura czeska, Czech literature, czeskie literaturoznawstwo, Czech theory of literature, Dějiny české literatury 1945–1989, Dějiny nové moderny, Janoušek, Papoušek

Citation

PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 7, 2010, s. 87-95.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego