PODATEK OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN – NOWA JAKOŚĆ W POLSKIM PRAWIE PODATKOWYM

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

TAX ON THE EXTRACTION OF CERTAIN MINERALS – A NEW QUALITY IN THE POLISH TAX LAW

Abstract

Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin weszła w życie 18 kwietnia 2012 r.; na jej mocy do polskiego systemu prawnego wprowadzona została nowa danina publiczna – w myśl przyjętych założeń stanowić ma formę renty surowcowej. Podatek od wydobycia niektórych kopalin obejmuje wydobycie dwóch metali: miedzi i srebra. Należy do grupy danin nakładanych od wielkości urobku (wydobycia) i w całości stanowić ma dochód budżetu państwa. Zdaniem projektodawców powinien pozwolić na uchwycenie nadzwyczajnych zysków podmiotów wydobywających wskazane metale, jednakże w ocenie doktryny prawa podatkowego i ekspertów z zakresu gospodarki tymi surowcami konstrukcja przedmiotowej daniny budzi liczne wątpliwości. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie elementów technicznych podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz kontrowersji, jakie wiążą się z wprowadzeniem tej daniny. W opracowaniu omówiono zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku, obowiązki podatników, a także normatywną konstrukcję stawek i skal podatkowych.
***On April 18, 2012, the Law on Taxation of Certain Minerals came into force. By virtue of this law, a new public levy, assumed to constitute a form of a resource rent, was introduced into the Polish law. The tax covers the extraction of two metals, namely copper and silver, and belongs to the group of levies that are imposed based on the volume of the mining output (extraction). The revenue from the new levy is supposed to constitute in its entirety the income of the state budget. According to the drafters of the law, the tax should make it possible to capture the outstanding profits of the entities that extract the metals in question. However, according to experts in the tax law and experts in the management of those resources, the structure of the levy in question raises doubts. The aim of this paper is to present the technical elements of the Tax on the Extraction of Certain Minerals and the controversies related to the introduction of this levy. It discusses the subjective and the objective scope of the tax, the taxpayers’ duties, as well as the normative structure of the tax rates and scales.

Description

Sponsor

Keywords

podatek od wydobycia niektórych kopalin,, podatek miedziowy,, renta surowcowa,, Tax on the Extraction of Certain Minerals,, copper tax,, resource rent

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 1, s. 119-131

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego