Badania wybranych reakcji przeniesienia elektronu w centrach reakcji bakterii purpurowych za pomocą pomiarów zmian absorpcji w czasie

dc.contributor.advisorGibasiewicz, Krzysztof. Promotor
dc.contributor.authorPajzderska, Maria
dc.date.accessioned2015-01-20T13:25:50Z
dc.date.available2015-01-20T13:25:50Z
dc.date.issued2015-01-20
dc.descriptionWydział Fizykipl_PL
dc.description.abstractW pracy przedstawiono wyniki badania początkowych reakcji przeniesienia elektronu w centrach reakcji (CR) bakterii purpurowych: otwartych, charakteryzujących się swobodnym przepływem elektronów, i zamkniętych, w których naturalna ścieżka transportu elektronu została zablokowana na jednym z etapów. Przebadano CR z dzikiego szczepu oraz z zestawu szczepów zmutowanych tak, aby zmienić wartość przerwy energetycznej pomiędzy P+BA- a P+HA-, gdzie P jest donorem, a BA i HA są kolejnymi akceptorami elektronu. Celem pracy było skonstruowanie modelu rekombinacji ładunku spójnego z otrzymanymi wynikami eksperymentalnymi. Praca składa się z dwóch głównych części: wprowadzenia, zawierającego podst. informacje o fotosyntezie, bakteriach purpurowych, CR, a także o przebadanych próbkach i metodach pomiarowych. Część druga prezentuje wyniki i wnioski z wykonanych pomiarów, z których za najważniejsze uznać można obserwację stanu P+BA- w niezmutowanych CR oraz kilkuwykładniczy zanik stanu P+HA- w zamkniętych CR, związany z rekombinacją ładunków. Na podstawie przedstawionych wyników oszacowano wartość przerwy energetycznej ΔG między stanami P+BA- i P+HA- zarówno w skali czasu rozdziału ładunku (kilka ps), jak i rekombinacji (kilkaset ps – kilkanaście ns), oraz skonstruowano spójny model rekombinacji ładunku w zamkniętych CR, zgodnie z którym rekombinacja zachodzi za pośrednictwem stanu P+BA-, a poziom stanu P+HA- względem P+BA- obniża się w czasie w wyniku relaksacji – biernej odpowiedzi białka na pojawiające się w układzie ładunki. Relaksacja i rekombinacja są procesami kompetycyjnymi, zachodzącymi w tej samej skali czasu. pl_PL
dc.description.abstractThis dissertation shows results of studies of primary charge transfer in reaction centers (RC) of purple bacteria. Apart from opens in which electron can be transported in a natural way, also closed RCs, with electron transfer blocked at some point, were examined. Both wild type RCs and set of mutated RCs were investigated. The aim of selected mutations was to change free energy gap between P+BA- and P+HA-, where P is the primary electron donor and BA and HA are electron acceptors. The main goal of this paper was to construct recombination model consistent with the experimental data. The thesis is divided into two main parts: introduction, containing basic information about photosynthesis, photosynthetic pigments, purple bacteria, RCs, and materials and methods used in the experimental part. Results and outcomes are presented in the second part. The most important of them are direct observation of P+BA- state in wild type RC and multiexponential character of the decay of P+HA- state in closed RC, due to its relaxation. On the basis of the experimental results, free energy gap ΔG between P+BA- and P+HA states in charge separation time scale (few ps) as well as in charge recombination time scale (several hundred ps – several ns) were estimated and a self-consistent charge recombination model in closed RC was constructed. According to the proposed model, charge recombination occurs predominantly from the P+BA- state and the energy gap between P+HA- and P+BA- increases in time because of relaxation – passive response of protein to the appearance of electric charges. P+HA- decays in multiexponential manner because relaxation occurs on the same time scale as the charge recombination does.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12579
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectFotosyntezapl_PL
dc.subjectPhotosynthesispl_PL
dc.subjectabsorpcja przejściowapl_PL
dc.subjecttransient absorptionpl_PL
dc.subjecttransport elektronupl_PL
dc.subjectelectron transferpl_PL
dc.subjectbakterie purpurowepl_PL
dc.subjectpurple bacteriapl_PL
dc.subjectrekombinacja ładunkówpl_PL
dc.subjectcharge recombinationpl_PL
dc.titleBadania wybranych reakcji przeniesienia elektronu w centrach reakcji bakterii purpurowych za pomocą pomiarów zmian absorpcji w czasiepl_PL
dc.title.alternativeSelected electron transfer reactions in reaction centers of purple bacteria studied by transient absorption spectroscopypl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego