Umowa międzynarodowa jako podstawa decyzji administracyjnej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

International agreement as a legal basis of an administrative decision

Abstract

Celem artykułu jest rozważenie problematyki relacji pomiędzy ustawą a umową międzynarodową w kontekście wydawania decyzji administracyjnych. Artykuł przedstawia postulaty prezentowane przez doktrynę i orzecznictwo sądów polskich. Całość wywodu poprzedzają rozważania o charakterze ustrojowym oraz terminologicznym. W toku prowadzonych rozważań rozpatrywany jest problem czy umowa międzynarodowa może stanowić podstawę do wydania aktu indywidualnego, jakim jest decyzja administracyjna. Analizie podlega także kwestia, czy podstawą taką może być każda umowa międzynarodowa czy tylko określone ich rodzaje. Ostateczne konkluzje prowadzą do wniosku, że organy administracji w toku działania winny bazować nie tylko na przepisach prawa krajowego, lecz także prawa międzynarodowego, w tym umów międzynarodowych. Zapisy traktatów mogą przy tym stanowić źródło uprawnień organów administracji, aczkolwiek bezpośrednią podstawą decyzji administracyjnej może zostać jedynie umowa międzynarodowa ratyfikowana i ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej.
The aim of this article is to elaborate on the relationship between an act and an international agreement in the context of issuing administrative decisions. The article presents postulates formulated by the doctrine and judicature of Polish courts. The aforesaid disquisition is preceded by deliberations on the systemic and terminological nature. In the course of the considerations it has been verified whether an international agreement can constitute a basis for an administrative decision. This article also aims at answering the question which kind of international agreements could constitute such a basis. The divagations draw to a final conclusion that administration authorities should operate not only on the basis of domestic law but also international law, including international agreements. Simultaneously, international agreements can be the source of powers of administration bodies, however, a direct basis for an administrative decision can only be an international agreement ratified and published in the Journal of Laws of the Republic of Poland.

Description

Sponsor

Keywords

prawo administracyjne, administrative law, umowy międzynarodowe, international agreements, decyzja administracyjna, administrative decision, prawo międzynarodowe, international law, administracja publiczna, public administration

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 157-173

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego