Zwinne dostosowania przedsiębiorstw na rynkach z okazjonalną przewagą konkurencyjną

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Agile adjustments of enterprises on markets with an occasional competitive advantage

Abstract

Artykuł zawiera identyfikację i charakterystykę relacji między typem warunków konkurowania a pożądanym dostosowaniem działalności przedsiębiorstwa oraz rekonstrukcję współczesnych uwarunkowań konkurowania i wskazanie najlepiej do nich dostosowanych zachowań biznesowych. Tak zwana okazjonalna przewaga konkurencyjna dominuje we współczesnej gospodarce globalnej. Przedsiębiorstwa powinny zatem wdrożyć zwinne zachowania biznesowe. Koncepcja zwinnego przedsiębiorstwa jest nowym paradygmatem w zarządzaniu.
***In this paper the relationship between a certain type of competitive conditions and the desired adjustment of company’s activities is identified and characterised, followed by reconstruction of contemporary conditions of competition and a proposal of business activities best suited to these conditions. As global economy is currently dominated by so-called occasional competitive advantage, companies should implement an agile business behaviour. The conception of an agile company is a new paradigm in business management.

Description

Sponsor

Keywords

zarządzanie przedsiębiorstwem, konkurowanie, zwinne przedsiębiorstwo, przewaga konkurencyjna, business management, competition, competitive advantage, agile company

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 195-210

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego