Skuteczność technik nauczania opartego na danych językowych (DDL) w eliminowaniu błędów interferencyjnych u polskich zaawansowanych uczniów języka angielskiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-04-03

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The effectiveness of data-driven learning techniques in eliminating Polish advanced EFL learners' interference errors

Abstract

Celem niniejszej dysertacji jest zbadanie skuteczności nauczania opartego na danych językowych w eliminowaniu błędów interferencyjnych u uczniów zaawansowanych. Przedstawiając podstawy teoretyczne rozprawy, autorka dokonuje przeglądu koncepcji dotyczących błędu językowego i transferu w językoznawstwie stosowanym. Omawiane są też teorie uczenia się, nabywania języka i formowania pojęć, które kojarzone są z językoznawstwem korpusowym i DDL. Teorią najczęściej przywoływaną przez autorów DDL jest konstruktywizm kognitywny Piageta; inne to między innymi teoria prototypu oraz teoria prymowania leksykalnego (Hoey 2005). Z punktu widzenia dydaktyki języków obcych, DDL mieści się w nurcie eksplicytnego nauczania zorientowanego na formę. Faza eksperymentalna projektu rozpoczyna się od dwóch rodzajów analizy błędów – tradycyjnej i korpusowej. Następnie w serii lekcji autorka zestawia techniki DDL z konwencjonalnymi, porównując ich skuteczność za pomocą badania typu pretest/posttest, przy udziale grup eksperymentalnych i kontrolnych. Ponadto, uczestnicy badań wypowiadają się na temat swych doświadczeń z DDL w ankiecie, dostarczając wartościowych informacji zwrotnych. Choć wyniki badań nie dowodzą przewagi DDL pod względem skuteczności nauczania, projekt wykazał wiele korzyści dla postaw uczniów, ich autonomii i rozwijania umiejętności uczenia się przez całe życie.
The aim of the dissertation is to examine the effectiveness of data-driven learning techniques in eliminating advanced learners’ interference errors. In order to provide the theoretical background to the study, the author reviews the notions of error and transfer as they developed within applied linguistics, and discusses those theories of learning, language acquisition, and conceptualization which are relevant to corpus linguistics and DDL. The theory most closely associated with corpus-based learning and teaching is Piaget’s cognitive constructivism; others include the prototype theory and Hoey’s (2005) theory of lexical priming. From the perspective of language pedagogy, DDL can be placed within explicit form-focused instruction. The experimental stage of the project begins with two types of error analyses: manual and corpus-based. Then, the author juxtaposes DDL techniques with conventional classroom activities in a series of lessons, whose effectiveness is assessed through the pretest/posttest design, involving experimental and control groups. Students express their opinions on their DDL experience in a questionnaire and offer useful feedback. Although the results of the study do not prove DDL to be more effective, numerous benefits to learners’ attitudes, their autonomy and life-long learning skills have been revealed in the course of the experiment.

Description

Wydział Anglistyki

Sponsor

Keywords

nauczanie oparte na danych językowych, korpus, uczniowie zaawansowani, błędy interferencyjne, konkordancje, Data-driven learning, corpus, advanced learners, effectiveness, interference errors, concordances

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego