PRACA EMOCJONALNA W ZAWODZIE SĘDZIEGO

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

EMOTIONAL LABOUR IN THE PROFESSION OF A JUDGE

Abstract

Opisywany przez Evę Illouz kapitalizm emocjonalny, jakkolwiek najlepiej widoczny i najbardziej intuicyjnie rozumiany jest w związku z korporacjami i sferą usług, ma duże znaczenie także w sektorze publicznym. Zawód sędziego, będący przedmiotem badań, przedstawiony został jako przykład zawodu o dużym obciążeniu emocjonalnym, które wiąże się zarówno z wykonywaniem profesjonalnych obowiązków, jak i próbami pogodzenia życia prywatnego (rodzinnego) z narzuconymi przez ustawy normami zachowania.
***The emotional capitalism described by Eva Illouz, although best evident and intuitively understood in connection with corporations and the service sector is also of significant importance in the public sector. The profession of a judge, which is subject of the research in this paper, has been presented as a profession with a heavy emotional load arising from the performance of professional duties, and attempts to reconcile the private, or family life, with the norms of conduct imposed by statutes.

Description

Sponsor

Keywords

emocje,, zawód sędziego,, praca emocjonalna,, profession of a judge,, work-life balance,, emotional capitalism,, Eva Illouz

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 1, s. 267-280

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego