KWALIFIKACJE SYNDYKA. PROBLEMATYKA INTERTEMPORALNA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

QUALIFICATIONS OF A TRUSTEE IN BANKRUPTCY. INTERTEMPORAL ISSUES

Abstract

Prawo upadłościowe jest prawem, w którym skupia się złożona problematyka teoretycznoprawna. W niniejszym opracowaniu poruszone zostały dwa takie zagadnienia: konstrukcji organu procesowego, jakim jest syndyk, i reguł intertemporalnych oraz dostosowawczych, które dotyczą zmiany owej konstrukcji ograniczającej krąg podmiotów mogących być substratem osobowym tego organu do osób posiadających określone ustawą kwalifikacje.
***Bankruptcy law is a law that focuses on the theory of law. In this paper the authors discuss two of such issues (i) the construction of a procedural body appointed by a bankruptcy court which is a trustee, and (ii) the intertemporal and the adjusting rules concerning a change of such which restricts the group of entities that may be a personal substrate of the aforementioned body to the person who possesses certain statutory qualifications

Description

Sponsor

Keywords

konstrukcja organu,, syndyk,, organ procesowy,, prawo intertemporalne,, prawo dostosowawcze,, construction of a procedural body appointed by a bankruptcy court,, trustee,, intertemporal rules,, adjusting rules

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 1, s. 57-67

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego