Institutional and Legal Mechanisms for Protection of the Rights of Ukrainian Minority in the Warmia and Mazury Region

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Title alternative
Instytucjonalno-prawne mechanizmy ochrony praw mniejszości ukraińskiej w województwie warmińsko-mazurskim
Abstract
The research aims at presenting and exploring the mechanisms for protection of the rights of national minorities (based on the example of Ukrainian minority) in the Warmia and Mazury Region of the Republic of Poland. The research hypothesis is based on the statement that in fact the protection of rights of national minorities at the level of the Warmia and Mazury Region could be treated as a model, and thus implemented in other regions in Poland, or even in other countries facing the problems related to the protection of national and ethnic minorities. The main research problems are addressed within the questions: how is Ukrainian minority distributed in the studied region?; What are the state and local government institutions working for national minorities in the studied region of Poland?; What activities do these institutions undertake to ensure equal treatment of national minorities and provision for their rights?; How are these activities assessed by organizations/representatives of the Ukrainian national minority? The leading research method was the institutional and legal one. The research also contained the interviewing method as well as the focus group interview. Obtained results of the study confirmed the research hypothesis. It turned out that the Warmia and Mazury Region has created an effective institutional environment for the development of national minorities, including the Ukrainian one. It was possible thanks to the activity of the only Polish Plenipotentiary of the Marshal for national minorities and also the only National and Ethnic Minorities Committee of the Regional Council in Poland.
Celem przeprowadzonych badań było ukazanie i analiza mechanizmów ochrony praw mniejszości narodowych (na przykładzie mniejszości ukraińskiej) w województwie warmińsko-mazurskim, wchodzącym w skład terytorium Polski. Jako hipotezę badawczą przyjęto stwierdzenie, że w praktyce ochrona praw mniejszości narodowych na poziomie województwa warmińsko-mazurskiego jest modelowa, a tym samym może być realizowana także w innych województwach w Polsce, a nawet w innych państwach, w których istnieją problemy związane z ochroną mniejszości narodowych i etnicznych. Główne problemy badawcze zawierały się w pytaniach o to: jak jest rozmieszczonа w badanym województwie mniejszość ukraińska?; jakie są w badanym regionie Polski instytucje państwowe i samorządowe działające na rzecz mniejszości narodowych?; jaką działalność przejawiają te instytucje na rzecz równego traktowania mniejszości narodowych i zagwarantowania ich praw? jak te działania oceniają przedstawiciele organizacji mniejszości ukraińskiej? Wiodącą metodą badawczą była metoda instytucjonalno-prawna, а także zastosowano ankietę i wywiad fokusowy. W wyniku badań potwierdzono hipotezę badawczą. Okazało się, że w województwie warmińsko-mazurskim stworzono efektywny, instytucjonalny klimat dla rozwoju mniejszości narodowych, w tym ukraińskiej. Stało się to możliwe dzięki działalności jedynego w Polsce pełnomocnika marszałka województwa do spraw mniejszości narodowych i również jedynej w Polsce Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych sejmiku tegoż województwa.
Description
Sponsor
Keywords
Ukrainian national minority, protection of the rights of national minorities, the Warmia and Mazury Region, mniejszość ukraińska, ochrona praw mniejszości narodowych, województwo warmińsko-mazurskie
Citation
Przegląd Strategiczny, 2021, nr 14, s. 393-416.
Alternative location
Creative Commons License