Partycypacyjne systemy informacji geograficznej (PPGIS) w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Public Participation Geographic Information Systems (PPGIS) in decision-making processes in spatial management

Abstract

Praca przedstawia wyniki badań poświęconych ocenie możliwości i efektów stosowania partycypacyjnych systemów informacji geograficznej (PPGIS) w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej, na przykładzie dziewięciu studiów przypadku z obszaru aglomeracji poznańskiej. W części teoretycznej pracy dokonano usystematyzowania Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 110/2009/2010 Rektora UAM z dnia 20 listopada 2009 roku dotychczasowego stanu wiedzy na temat teoretycznych, interdyscyplinarnych uwarunkowań stosowania partycypacyjnych systemów informacji geograficznej, wskazując na uzasadnienie dla ich stosowania i rozwoju w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej – w kontekście upodmiotowienia społeczeństwa w gospodarce przestrzennej i jego roli w modelach zarządzania w samorządach, a także rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Z kolei w części badawczej, nawiązując do celów poznawczych pracy, dokonano identyfikacji uwarunkowań prawnych, instytucjonalnych oraz społecznych stosowania PPGIS, wskazano możliwe obszary ich stosowania, przedstawiono charakterystykę społeczno-demograficzną oraz przestrzenną osób, które uczestniczyły w przeprowadzonych konsultacjach społecznych. Ponadto, dokonano oceny znaczenia PPGIS w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej oraz określono wpływ PPGIS na osiągany poziom partycypacji społecznej. W części aplikacyjnej przedstawiono model praktyczny stosowania PPGIS w gospodarce przestrzennej oraz sformułowano rekomendacje.
The doctoral dissertation presents the results of research on the assessment of the possibilities and effects of the use of Public Participation Geographic Information Systems (PPGIS) in decision-making processes in spatial management, on the example of nine case studies from the Poznań agglomeration. The theoretical part of the thesis presents the current state of knowledge on interdisciplinary conditions for the use of PPGIS, indicating the justification for their use and development in decision-making processes in spatial management. The theoretical background was presented in the context of empowerment of the society in spatial management, participatory models of governance, and development of the information society. In the research part of the thesis (referring to objectives of the thesis) legal, institutional and social conditions for the use of PPGIS were identified, as well as possible areas of their application and the socio-demographic and spatial characteristics of participants of the public consultation processes. Moreover, the significance of PPGIS in decision-making processes in spatial management was assessed together with the impact of PPGIS on the achieved level of public participation. The application part presents a practical model of using PPGIS in spatial management and recommendations for the future development of tools and field of knowledge.

Description

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Sponsor

Keywords

partycypacyjne systemy informacji geograficznej, gospodarka przestrzenna, partycypacja społeczna, społeczeństwo informacyjne, procesy decyzyjne, spatial management, decision-making, public participation, information society, public participation geographic information Systems

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego