Foreign Threats to Ukraine’s Independence and the Challenge Posed to Polish National Security

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Zewnętrzne zagrożenia dla niezależności Ukrainy jako wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego Polski

Abstract

The purpose of the article is to examine the Russian threat to Ukraine’s state sovereignty and its impact on Poland’s national security; to underline that Russia intends to take revenge for its defeat in the Cold War, to regain control over the former Soviet Union republics, to defeat the USA and EU, and to establish control in the territory of the Eurasian continent. The research hypothesis is that the main purpose of Russia’s foreign policy is the reconstruction of a neo-imperial state, Ukraine’s reintegration into the post-Soviet space, and ensuring Russia’s domination in the region. The research task was completed using the research methods of a detailed study of sources and literature and a critical analysis of the information available to the author. Conclusions: Russia is trying to take revenge for its defeat in the Cold War, to regain control over the former Soviet Union republics, to defeat the West, and to establish control over the Eurasian continent. Russia considers Ukraine and Poland as dangerous agents of Atlanticism. That is why the Russian Eurasian geopolitical project aims for the Ukrainian and Polish states to be neutralized in a radical way. To this end, Russia has started a “hybrid war” against Ukraine. Poland and the Baltic countries will be the next targets of Russian aggression. It is profitable for Russian neo-imperialism to destroy trust and the strategic partnership between Poland and Ukraine, and to act in accordance with the divide-and-conquer algorithm. In such circumstances, Ukraine and Poland need to work out a new “Doctrine of restraining Russia’s aggression,” to pursue gradual and coordinated policy for the sake of the victory over Russian neo-imperialism and the dismantlement of the Russian imperial social system. The article describes the peculiarities of the modernization of the Russian imperial system at the present stage, analyzes the content of the Russian neo-imperialistic policy against Ukraine, Poland and the West, the reasons for the failure of Ukraine to neutralize Russian expansion, and also shows possible geopolitical consequences for the national security of Poland in the event of the successful implementation of Russia’s geopolitical strategy.
Celem badawczym artykułu jest prześledzenie znaczenia tzw. rosyjskiego czynnika jako elementu wpływającego na suwerenność Ukrainy i na bezpieczeństwo Polski. Postawiona hipoteza zakłada, że głównym celem rosyjskiej polityki zagranicznej jest neoimperializm, a częścią tej koncepcji jest reintegracja Ukrainy do przestrzeni silnych wpływów Rosji oraz zapewnianie sobie przez Federację Rosyjską dominującej pozycji w regionie. Problem badawczy został rozwiązany dzięki zastosowaniu metod jakościowej analizy źródeł, krytycznej analizie prac naukowych (od klasycznych do najnowszych), analizie informacji oraz dyskursu politycznego. Konkluzje: Rosja prowadzi politykę rewanżu za porażkę w „zimnej wojnie”, politykę zmierzającą do ponownej kontroli nad byłymi republikami ZSRR i ustalenia swoich wpływów nad obszarem euroazjatyckim. Rosja postrzega Ukrainę i Polskę jako niebezpiecznych dla siebie „agentów” wpływów amerykańskich. Wychodząc z tego geopolitycznego założenia Ukraina i Polska musi, według Rosji, zostać politycznie zneutralizowana. Z tego powodu Rosja zaczęła prowadzić przeciwko Ukrainie „wojnę hybrydową”. Następnym obiektem tej wojny będzie prawdopodobnie Polska i kraje nadbałtyckie. Dla rosyjskiego neoimperializmu korzystne jest podważanie zaufania i strategicznego partnerstwa pomiędzy Polską i Ukrainą, w imię zasady „dziel i rządź”. Polska i Ukraina w takich warunkach powinny opracować nową doktrynę „powstrzymania agresji Rosji” prowadzącą do konsekwentnej i skoordynowanej polityki hamowania rosyjskiego neoimperializmu i demontażu imperialistycznego systemu społecznego w Rosji. W artykule przeanalizowano cechy modernizacji rosyjskiego systemu imperialistycznego, neoimperialistyczną politykę wobec Ukrainy, Polski i Zachodu oraz przyczyny niepowodzeń Ukrainy w neutralizacji rosyjskiej ekspansji, a także wyjaśniono ewentualne geopolityczne skutki dla bezpieczeństwa Polski w przypadku sukcesu w realizacji geopolitycznej strategii Rosji.

Description

Sponsor

Keywords

Russian factor, national security of Ukraine and Poland, national security threats, geopolitics, Eurasian geopolitical project of Russia, Russian neo-imperialism, czynnik rosyjski, bezpieczeństwo narodowe Ukrainy i Polski, zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, geopolityka, euroazjatycki geopolityczny projekt Rosji, neoimperializm rosyjski

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4, 2020, ss. 77-98.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego