Analiza czasowo-przestrzenna ilości odpadów komunalnych powstających w Poznaniu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Spatial-time analysis of the amount of municipal waste generated in Poznań

Abstract

Człowiek od wieków wywierał wpływ na środowisko, jednak w ostatnich latach obserwujemy znaczne nasilenie się negatywnych oddziaływań, a jednym z najbardziej widocznych na co dzień problemów jest wzrastająca ilość generowanych przez nas odpadów. Zjawisko to najtrudniej jest analizować i prognozować w dużych miastach, ze względu na złożoną strukturę społeczną i ekonomiczną ich mieszkańców, jak i skomplikowany układ urbanistyczny. Mimo to nie badano go dotychczas w ujęciu czaso-przestrzennym. Literatura poświęca też mało miejsca monitoringowi objętości odpadów komunalnych. Prezentowane badania są odpowiedzią na oba wyzwania. Praca koncentruje się na dwóch celach badawczych: 1) wyjaśnienie relacji między objętością odpadów komunalnych a typem zabudowy, w którym są generowane (w ujęciu czasowo-przestrzennym), 2) wypracowanie metod i narzędzi przydatnych do monitoringu odpadów komunalnych, włączając do niego narzędzia uwzględniające lokalizację przestrzenną i wykorzystujące techniki stosowane w geoinformacji. Dzięki otrzymanym wynikom uzyskano najbardziej szczegółową jak dotąd informację odnośnie zmienności czasowo-przestrzennej odpadów powstających w Poznaniu. Na ich podstawie powstał szereg wskazań, które mają pozwolić na prowadzenie dalszych badań w tym zakresie. Mogą też znaleźć zastosowanie w procesie planowania gospodarki odpadami.
The humans have had an impact on the environment for centuries. However, in recent years, we have been observing a significant increase in negative impacts and one of the most significant is the increasing amount of generated waste. Analysis and forecasting of this phenomenon is the most difficult in large cities, due to the complex social and economic structure of their inhabitants, as well as the complicated urban layout. Nevertheless, it has not been studied so far taking into account spatial-temporal relations. Literature also devotes little space to monitoring of municipal waste volume. The presented research is a response to both challenges. The work focuses on two research objectives: 1) explaining the relationship between the volume of municipal waste and the type of building in which it is generated (in terms of time and space), 2) developing methods and tools useful for monitoring municipal waste, including the information about localization and incorporating techniques used in geoinformation. The results are the most precise information about the time-space variability of waste generated in Poznań that was obtained so far. Based on them, a number of indications were created that would allow for further research in this area. They may also be used in the waste management planning process.

Description

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Sponsor

Praca powstała w ramach projektu badawczego o nr 2012/05/N/HS4/00509 sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowanego pod opieką prof. dr Piotra Jankowskiego.

Keywords

odpady komunalne, municipal waste, badania ilościowe, quantitative study, analiza czasowo-przestrzenna, spatial-time analysis, GIS

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego