Increasing the Effectiveness of EU Education Assistance in Uzbekistan. Revising the EU Strategy in Light of the New Regime

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Zwiększenie skuteczności pomocy edukacyjnej UE w Uzbekistanie. Zmiany strategii UE w nowej sytuacji politycznej

Abstract

The European Union has identified education in Central Asia as a key area of cooperation. However, the EU’s engagement in this area, which has faced considerable difficulties since the fall of the Soviet Union, has so far not had the desired impact. Based on a case study of Uzbekistan, I argue in this article that the EU should revise its strategy by adopting a more targeted approach, consistent with the longer-term funding it is able to commit to Central Asia and better tailored to the local social context through strong engagement with local stakeholders. Instead of imposing broad concepts designed in Brussels - which have generally not been fully accepted or implemented by local political authorities - this new approach would involve setting up specific projects with local input, such as the opening of campuses of European universities, providing financial and logistical support for school infrastructure, and increasing the involvement of potential employers. With local ownership, EU education assistance will allow a new generation in Uzbekistan to breathe life into long-term reforms by drawing on the European concepts of their instruction, rather than viewing them as imposed from outside.
Unia Europejska określiła edukację w Azji Środkowej jako kluczowy obszar współpracy. Jednak zaangażowanie UE w tej dziedzinie, które napotkało znaczne trudności od czasu upadku Związku Radzieckiego, jak dotąd nie przyniosło pożądanych efektów. Opierając się na studium przypadku dotyczącym Uzbekistanu, twierdzę w tym artykule, że UE powinna zrewidować swoją strategię, przyjmując bardziej ukierunkowane podejście, które będzie spójne z długoterminowym finansowaniem, jakie jest w stanie przeznaczyć dla Azji Środkowej i lepiej dostosować je do lokalnego kontekstu społecznego po-przez silne zaangażowanie interesariuszy lokalnych. Zamiast narzucać szerokie koncepcje opracowane w Brukseli - które nie zostały w pełni zaakceptowane lub wdrożone przez lokalne władze polityczne - nowe podejście wiązałoby się z tworzeniem konkretnych projektów obejmujących udział lokalny, takich jak otwieranie kampusów europejskich uniwersytetów, zapewnianie finansowania i logistyki dla infrastruktury szkolnej i zwiększenie zaangażowania potencjalnych pracodawców. Dzięki lokalnej odpowiedzialności unijna pomoc edukacyjna pozwoli nowemu pokoleniu w Uzbekistanie tchnąć życie w długoterminowe reformy, wykorzystując europejskie koncepcje ich nauczania, zamiast postrzegać je jako narzucone z zewnątrz.

Description

Sponsor

Keywords

European Union, Central Asia, Uzbekistan, Education, Western assistance, authoritarianism, Unia Europejska, Azja Środkowa, edukacja, pomoc zachodnia, autorytaryzm

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 3, s. 7-26.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego