Identity and collective memory in the process of Europeanization

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Tożsamość i wspólna pamięć zbiorowa w procesie europeizacji

Abstract

The paper discusses the issues of identity and collective memory in the process of Europeanization. These issues have long been the subject of lively debates among scholars and politicians because for the integration process to succeed it is necessary to construct a European identity and collective memory which are indispensable in order to legitimize this process. The paper presents considerations pertaining to the definition and scope of such notions as Europeanization, European identity and collective memory and seeks to answer the question whether it is conceivable to develop a European identity and collective memory of EU citizens. The author concludes by saying that despite the European Union’s long-lasting efforts, it has failed to form a collective European identity even though certain types of this identity have found expression through EU institutions and community laws. Collective memory formation is a difficult task since collective memory is divided as it is a confluence of different perspectives and versions. A shared or dialogical memory is what the Old Continent may hope to develop: an agreed memory which transcends respective national horizons. Both European identity and collective memory are still being forged.
Artykuł poświęcony jest dwóm zagadnieniom tożsamości i wspólnej pamięci zbiorowej w procesie europeizacji. Problematyka ta od lat jest przedmiotem ożywionej dyskusji naukowców i polityków, bowiem koniecznością udanego projektu integracyjnego stało się skonstruowanie europejskiej tożsamości i wspólnej pamięci zbiorowej niezbędnej dla legitymizacji tego zamierzenia. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące definicji i zakresu pojęć tj.: europeizacja, tożsamość europejska i wspólna pamięć zbiorowa, jak i skoncentrowano się na poszukaniu odpowiedzi dotyczącej możliwości wypracowania tożsamości europejskiej i wspólnej pamięci zbiorowej obywateli Unii Europejskiej. W konkluzji autorka stwierdziła, iż pomimo szeregu starań ze strony Unii Europejskiej nie udało się wypracować wspólnej europejskiej tożsamości, aczkolwiek pewne jej rodzaje zaczęły wyrażać się za pośrednictwem instytucji UE i prawa wspólnotowego. Również wykształcenie wspólnej pamięć zbiorowej jest zadaniem trudnym, gdyż pamięć zbiorowa jest pamięcią podzieloną, jest splotem różnych perspektyw i różnych wersji. Nadzieją dla Starego Kontynentu zatem jest pamięć podzielana lub dialogiczna – uzgodniona przekraczająca horyzont narodu. Tożsamość europejska i wspólna pamięć zbiorowa, wciąż są w fazie kształtowania się. Budowanie ich to złożony proces, który konstruowany jest od podstaw.

Description

Sponsor

Keywords

Europeanization, European identity, collective memory, europeizacja, tożsamość europejska, pamięć zbiorowa

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 4, s. 157-173.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego