Wybrane własności przestrzeni Orlicza-Lorentza

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Some properties of Orlicz-Lorentz spaces

Abstract

Główna część pracy jest poświęcona pewnym własnościom topologicznym i geometrycznym w funkcyjnych i ciągowych przestrzeniach Orlicza-Lorentza z normą Orlicza. Wykazana została równość norm Orlicza i Amemiyi oraz rozważono problem osiągania infimum w przypadku tej drugiej normy. Następnie pokazano równoważność zbieżności normowej i modularnej oraz wprowadzono wzór na normę funkcji charakterystycznej. W dalszej kolejności podano kryteria na porządkową ciągłość, własność Kadeca-Klee względem lokalnej zbieżności według miary, istnienie porządkowych, liniowo-izometrycznych kopii oraz własności monotonicznościowe. Zaprezentowano również odpowiednie własności dla podprzestrzeni elementów porządkowo ciągłych. Wyniki zastosowano do klasycznych przestrzeni Orlicza z normą Orlicza. Następnie badano własność lokalnej jednostajnej niekwadratowości w funkcyjnych przestrzeniach Orlicza-Lorentza z norma Luxemburga. Ponadto przedstawiono warunki dostateczne i konieczne na to, by punkt sfery jednostkowej był punktem niekwadratowym. Na końcu podano odpowiednie wnioski dotyczące przestrzeni Orlicza z normą Luxemburga.
Herein we discuss some topological and geometrical properties of Orlicz-Lorentz function and sequence spaces equipped with the Orlicz norm. We prove the equality of the Orlicz and Amemiya norms and we consider the problem of attainability of infimum in the case of the second norm. We then show the equivalence of the norm and modular convergence, and introduce a formula for the norm of a characteristic function. Next we present criteria for order continuity, Kadec-Klee property with respect to the local convergence in measure, the existence of order linearly isometric copies of , and monotonicity properties. We also investigate the respective properties for subspaces of order continuous elements. We apply the results to classical Orlicz spaces equipped with the Orlicz norm. In the subsequent part we study local uniform non-squareness in Orlicz-Lorentz function spaces equipped with the Luxemburg norm. We then show the necessary and sufficient conditions for non-square points. Finally, we present respective corollaries concerning Orlicz spaces equipped with the Luxemburg norm.

Description

Wydział Matematyki i Informatyki

Sponsor

Keywords

przestrzenie Orlicza-Lorentza, Orlicz-Lorentz spaces, porządkowa ciągłość i kopieie Orlicza-Lorentza, własność Kadeca-Klee, własności monotonicznościowe, Kadec-Klee property, własności niekwadratowościowe, monotonicity properties, non-squareness properties

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego