Prosta spółka akcyjna jako remedium na problemy polskich start-upów

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Simple joint-stock company as a remedy for the problems of Polish start-ups

Abstract

Obecna rzeczywistość została zdominowana przez nowoczesne technologie. Proces cyfryzacji nabrał intensywnego tempa, przy czym nie przewiduje się, aby zamierzał on zwalniać. Branża nowych technologii obejmuje już praktycznie każdą dziedzinę życia człowieka. Tak ogromne spectrum działalności oraz zindywidualizowana specyfika każdego startupu, przekładają się na różnego rodzaju problemy prawne w uregulowaniu takich działaności. Wymagają one bowiem elastyczności podczas formułowania umowy spółki, a także gwarancji obejmowania udziałów/akcji również za wkłady w postaci świadczenia pracy lub usług. Oczywistym jest, że to czynnik ludzki, a właściwie praca konkretnej osoby (odkrywcy), jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w tej branży. Regulacje dotyczące spółek osobowych nie są jednak wystarczające dla tego rodzaju przedsięwzięć, gdyż startupy – ze względu na wykorzystywane nowoczesne technologie – mogą w ekspresowym tempie zwiększać swoją dochodowość. Taki sukces wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi, co powoduje, iż wspólnicy lub akcjonariusze spółki, powinni mieć zagwarantowaną ograniczoną odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenie. Również dotychczasowe spółki kapitałowe wydają się nie być remedium na problemy startupów. Regulacje te przede wszystkim nie umożliwiają obejmowania akcji za pracę na rzecz spółki, utrudniają zbywanie udziałów (np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), a także wprowadzają formalizm podczas sporządzania umowy spółki oraz wymagają pokrycia dużego kapitału zakładowego (np. w spółce akcyjnej). Ustawodawca mając na celu rozwiązanie wyżej opisanych trudności, zdecydował się wprowadzić do Kodeksu spółek handlowych nową instytucję – prostą spółkę akcyjną. W opracowaniu przybliżono charakterystykę startupu, aktualnej sytuacji prawnej tego rodzaju przedsiębiorstw, a także omówiono najważniejsze regulacje prawne, które mogą wywrzeć wpływ na ich funkcjonowanie.
The contemporary world has been dominated by new technologies. The digitization process has intensified and there is no chance that it will slow down. The new technology industry concerns all aspects of people’s lives. Such a wide range of activities and differences between each startup translate into a lot of problems in regulating such activities. Startups demand flexibility while drawing up articles of association and a possibility of subscribing for shares in exchange for contribution such as providing work or services for the company. The human factor or rather the work of a particular person (the inventor), is the key to success in this industry. However, regulations regarding partnerships are not sufficient for this kind of enterprises, because startups - due to the modern technologies they use - can increase their profitability extremally fast. Such a success is connected with enormous financial outlays, which means that partners or shareholders of the company should be guaranteed limited liability for a possible failure. Also, the existing companies do not seem to be a remedy for the problems of startups. These regulations, above all, do not allow subscribing for shares for work for the company, make it difficult to sell shares (e.g., in a limited liability company), as well as introduce formalism in drafting the articles of association and require a large share capital coverage (e.g., in a joint-stock company). In order to solve the difficulties described above, the legislator decided to introduce a new institution to the Commercial Companies Code - a simple joint-stock company. The study explains the characteristics of a startup, the current legal situation of this kind of enterprises, and also discusses the most important legal regulations which may have an impact on their functioning.

Description

Sponsor

Keywords

prosta spółka akcyjna, nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, startup, simple joint-stock company, amendment to the Polish Commercial Companies Code, startup

Citation

Zeszyt Prawniczy UAM, 2021, nr 11, s. 233-248.

Seria

ISBN

ISSN

2720-2526

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego