Analiza fali pulsu metodą liniowej transformacji u osób z nadciśnieniem tętniczym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-10-29

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Pulse wave shape analyzing using High Signal Resolution in patients with hypertension

Abstract

Celem pracy było wyznaczenie zmian parametrów fali pulsu wysokiej rozdzielczości sygnałowej (HSR PW) u osób z nadciśnieniem tętniczym w badaniach wazodylatacyjnych oraz w obrazowaniu jądrowym rezonansem magnetycznym (NMR). W pracy analizie poddano kształt fali tętna wysokiej rozdzielczości sygnałowej dwóch grup z nadciśnieniem tętniczym. Pierwszą grupę stanowiło 23 pacjentów leczonych z Poradni Kardiologicznej, drugą grupę stanowiło 22 pacjentów leczonych w Szpitalu Przemieniania Pańskiego. Pierwsza grupa badanych poddana została testom wazodylatacyjnym tętnicy FMD i NID. Test FMD miał charakter lokalny i wykazał adaptację tętnicy ramiennej do zmian zachodzących w jej obrębie. Spadek parametru K1/K2 obserwowany w 15 sekundzie od ustąpienia ucisku spowodowany jest wzrostem oporu naczyniowego. Dopiero po upływie co najmniej jednej minuty, opór naczyniowy maleje, a parametr K1/K2 wzrasta. Test NID również wykazał istotne zmiany parametru K1/K2. Jego wzrost w drugiej minucie po podaniu nitrogliceryny świadczył o spadku oporu naczyniowego. W drugiej grupie pacjentów porównano zmian parametrów HSR PW z PWV wyznaczoną na podstawie metody NMR. Badania wykazały, że u osób ze zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym prędkość fali tętna była wyższa niż w grupie kontrolnej o około 29% i wyniosła 8,5 4,2 m/s. Otrzymane wyniki korespondują z parametrem K1/K2. Na podstawie przedstawionych w niniejszej pracy badań można stwierdzić, że HSR PW wykazała dużą czułość w wykrywaniu zmian oporu naczyniowego u osób z nadciśnieniem tętniczych w testach FMD i NID oraz dobrze korespondują z PWV wyznaczoną na podstawie NMR.
The aim of the study was to determine the changes in parameters of High Signal Resolution Pulse Wave (HSR-PW) in patients with hypertension in vasodilatatory examination and in nuclear magnetic resonance imaging (NMR). The study analyzed the waveform of the high-definition signal pulse of two groups treated for hypertension (23 and 22 patients). The first group of the subjects of the study were examined with artery FMD and NID vasodilatory tests. FMD test was local and demonstrated the adaptation of the brachial artery to the changes occurring within it. The decrease in the K1/K2 parameter observed 15 seconds after the regression of pressure is caused by an increase in vascular resistance. It is not until after at least one minute, before the maximal diameter of the vessel, is recorded, vascular resistance decreases and the K1/K2 parameter increases. NID test has also exhibited significant changes in the K1/K2 parameter. Its growth in the second minute after receiving nitroglycerin proved a decrease in vascular resistance. In the second group of patients there were compared parameter changes of HSR PW with PWV determined based on NMR. Studies showed that pulse wave velocity of the patients diagnosed with hypertension was higher than in the control group by about 29% and amounted to 8.5 4.2 m/s. The results showed good correlation with K1/K2 parameter. On the basis of the conducted research presented in this paper it can be concluded that the HSR PW pulse wave showed high sensitivity to changes in vascular resistance in patients with arterial hypertension in tests FMD and NID and good correlation with PWV based on nuclear magnetic resonance.

Description

Wydział Fizyki: Zakład Fizyki Medycznej

Sponsor

Keywords

fala tętna, pulse wave, nadciśnienie tętnicze, hypertension, testy wazodylatacyjne, pulse wave velocity, prędkość fali tętna, vasodilatation test

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego