Poglądy polityczno-religijne Marsyliusza z Padwy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-10-22

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Political and religious views of Marsilio from Padua

Abstract

Od XI w. średniowieczna filozofia zajmowała się problematyką związaną z władzą, organizacją państwa i państwowości, stosunkiem władzy świeckiej i Kościoła. Znaczny wpływ na rozwój myśli politycznej miał spór o inwestyturę, który przekształcił się w walkę o władzę polityczną, trwającą niemal do końca średniowiecza. W konflikt ten zaangażowali się wybitni przedstawiciele myśli średniowiecznej, tworząc traktaty polityczne będące próbą stworzenia oryginalnych koncepcji władzy i państwa. Przedmiotem moich badań jest koncepcja Marsyliusza z Padwy, zawarta w jego traktacie Obrońca pokoju. Głównym celem mojej rozprawy doktorskiej jest zaprezentowanie poglądów Padewczyka na tle powstałych do XIV w. koncepcji politycznych. Takie ujęcie pozwoli mi zaprezentować nie tylko rozwój średniowiecznej myśli politycznej, lecz również uwidoczni, jak bardzo oryginalne i odmienne od innych pisarzy politycznych były propozycje Padewczyka. Rozważania Marsyliusza chcę porównać z ideami politycznymi Dantego, który dla Padewczyka stanowił źródło wyraźnych inspiracji. Zarazem to, co zaprezentował w Obrońcy pokoju Marsyliusz można śmiało nazwać kontynuacją i w pewnym stopniu ewolucją poglądów Dantego. Przedstawię także syntetyczną charakterystykę recepcji Obrońcy pokoju w wiekach późniejszych, ukazując, jak bardzo zmieniał się odbiór traktatu i ocena jego znaczenia dla rozwoju myśli politycznej w ogóle.
Since eleventh century medieval philosophy had dealt with problems associated with the government, organisation of the state and nation, relations between secular and the Church authority. Investiture Controversy had significant impact on the development of political thought. This dispute was transformed into a struggle for political power, lasting almost until the end of the Middle Ages. Conflict which involved many of the eminent representatives of the “medieval mind” created a political treatises which were attempt to create original concepts of authority and the state. The topic of my research is, therefore, the concept of Marsilio of Padua, concluded in his treatise - The Defender of Peace. The main aim of my PhD thesis is to present the views of Padewczyk based on the fourteenth century political concepts, created in times of dispute between the secular and the spiritual power for sake of domination. Such an approach to Marsilio’s works allowed me to present not only the development of medieval political thought, but also show how very original and different from other political writers were Padewczyk’s proposals. Marsilio’s considerations I want to compare are the political ideas of Dante, who was a source of clear inspiration for Padewczyk. The Defenders of Peace can safely be called a continuation and to some extend evolution of Dante’s views. I will also present the characteristics of the synthetic reception of The Defenders of Peace in later centuries, showing how much perception of the Treaty has changed and the evaluation of its importance for the development of political thought in general.

Description

Wydział Nauk Społecznych

Sponsor

Keywords

władza, authority, dominacja, domination, suwerenność, sovereignty, prawodawca, legislature, pokój, peace

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego