Государство и медиа в контексте глобализации коммуникационной системы

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Państwo i media w kontekście globalizacji systemu komunikacji
State and Media in the Context of the Globalization of the Communications System

Abstract

Статья рассматривает формирование современной коммуникационной системы, обусловленное развитием новых технологий, а также роль СМИ в дальнейшем укреплении открытости общества и прозрачности государственного управления. В частности, обсуждается использование Интернета в украинской, европейской и мировой системах государственного управления. Подчеркивается необходимость использования новых медиа в процессе информирования общественности о правительстве и государственной деятельности.
W artykule rozpatrywane jest kształtowanie współczesnego systemu komunikacji, uwarunkowane rozwojem nowych technologii, a także rola mass mediów w dalszym umocnieniu otwartości społeczeństwa i przejrzystości zarządzania przez państwo. W szczególności analizowane jest wykorzystanie Internetu w ukraińskim, europejskim i światowym systemie zarządzania państwowego. Podkreśla się konieczność wykorzystywania nowych mediów w procesie informowania społeczeństwa o rządzie i działalności.
The article examines the forming of the modern communications system in relation to the development of new technologies and discusses the role of the media in the progressing consolidation of society’s openness and transparency of public administration. In particular, the questions of using the internet in Ukrainian, European and global public administration are discussed in the article. The need to use new media in the process of informing the public about the government and the state activity is emphasized.

Description

Sponsor

Keywords

коммуникационная система, информационная открытость, медиа, прозрачность государственного управления, system komunikacji, otwartość informacyjna, media, przejrzystość zarządzania państwem, communication system, informational openness, media, transparency of state administration

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 3, ss. 83-112.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego