Rewolucja tulipanów w Kirgizji 2005 r.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo "Druk-Ar"

Title alternative

Tulip Revolution in Kirghizia in 2005

Abstract

Ostatnie lata ukazały, że byłym republikom Związku Radzieckiego przestały odpowiadać autorytarne rządy i stałe zwierzchnictwo rosyjskie. Pierwszym wybuchem niezadowolenia społeczeństwa, nie całego jednak, była rewolucja gruzińska (listopad 2003), a następną, bo nie tak odległą w czasie, była pomarańczowa rewolucja na Ukrainie (listopad 2004). Obie miały na celu stworzenie prawdziwie demokratycznych rządów jak i w pełni demokratycznego państwa. Społeczeństwa miały dosyć biedy i rządów, które ograniczały prawa i powodowały, że życie stawało się coraz cięższe. Rewolucyjna demokracja maszeruje przez Wspólnotę Niepodległych Państw. To co wydarzyło się na w Kirgistanie sytuuje się bliżej ludowego przewrotu niż rzeczywistej demokratyzacji. W Biszkeku nie starły się dwie wizje państwa i świata. Tulipanowa opozycja nie była ani antyrosyjska, ani antyamerykańska. Była skierowana przeciwko biedzie, korupcji ówczesnego prezydenta i temu, że u władzy była Północ. Miało być demokratyczne tsunami a wyszło lekkie przetasowanie.
Recently years have show, that past Soviet republics did not want longer russian authority and supremacy this state. First explosion of society dissatisfaction, not hoveever whole, was Georgian revolution (November 2003), and next, not so distant in time, Orange revolution on Ukraine (November 2004). Both had on aim, the creation of truly democratic government and fully democratic state. Societies had enough poverties and government, which limited rights and caused that life had become more difficulty. The Revolutionary Democracy absorb all post-russian area. This what happend in Kirgihstan was nearer people's revolution than real democratization. In Biszkek did not fight two visions of state and world. Tulip opposition was not anti-russian nor anti-american. It was directed against poverty, the president's corruption and this, that at power was the North. It had to be Democratic tsunami and was light re-shuffling.

Description

Sponsor

Keywords

Związek Radziecki, Soviet Union, Tulipanowa rewolucja, Tulip revolution, Askar Akajew, Kurmanbek Bakijew

Citation

Pokojowa Rewolucja jako instrument zmiany w krajach postkomunistycznych na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Macała, R. Potocki, A. Janiak, Zielona Góra 2006, pp. 335-344.

ISBN

9788360087176

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego