Społeczny problem dezorganizacji i dysfunkcjonalności rodziny w środowisku średniego miasta

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Social problem of family disorganization and disfunction in the medium-size town environment

Abstract

Współczesna rzeczywistość przechodzi gwałtowne przeobrażenia. Zachodzące w społeczeństwie polskim przemiany społeczne, kulturowe, gospodarcze i demograficzne są coraz mniej typowe jako procesy transformacji, stają się natomiast coraz bardziej uniwersalne, podporządkowane procesom globalizacyjnym. Nowa rzeczywistość kształtuje nowe wymagania i stawia nowe wyzwania przed rodziną – wyzwania, które nie były znane poprzednim pokoleniom. Powstałe nowe zasady życia społecznego pozostają bowiem w sprzeczności z dawnymi normami i wartościami. W niniejszej pracy autorka próbuje dowieść iż, współczesne liczne przeobrażenia w zakresie funkcjonowania oraz struktury rodzin doprowadziły do powstania swoistego problemu społecznego, stanowiącego złożony syndrom powiązanych ze sobą i wzajemnie na siebie oddziałujących przejawów i nieprawidłowości - problemu dezorganizacji i dysfunkcjonalności rodziny. Przeprowadzone przez nią monograficzne badania środowiskowe stanowią socjopedagoczną diagnozę problemu rodziny w jego lokalnym wymiarze w środowisku średniego miasta Leszna. Jakkolwiek projekt badawczy obejmował bardzo wiele zagadnień, podjęte badania dotykają jedynie wybranych przejawów społecznego problemu rodziny, stąd autorka nie rości sobie przywileju całkowitego wyczerpania opisu zjawisk doświadczanych przez leszczyńskie rodziny w ramach owego problemu. Ponadto uzyskane rezultaty badawcze nie mają charakteru uniwersalnego, przedstawiają natomiast, na jakim etapie zaawansowania społeczny problem dezorganizacji i dysfunkcjonalności rodziny manifestuje się w badanym środowisku.
The contemporary world undergoes intense modifications. Social, cultural, economic and demographic changes that take place in the Polish society relate more to the universal globalization processes than to the economic transformation. New reality creates new challenges to families – challenges that did not exist for previous generations. Today’s social life rules are contradictory to the old norms and values. In this dissertation, the author tries to prove that contemporary changes in family functions and structures have lead to a unique social problem. The problem is complex and combines many sympotms and anomalies that affect each other. It can be defined as the problem of family disorganization and disfunction. The monographic environmental research carried out by the author presents a sociopedagogical diagnosis of the family problem at a local level in the medium-size town of Leszno. Although the project included many issues, the research relates only to the chosen symptoms of the social problem of family disorganization and disfunction. Hence, the author does not claim the complete coverage of the phenomena experienced by the families of Leszno. Furthermore, the results cannot be treated as universal, they just show how the problem manifests itself in the local environment.

Description

Wydział Studiów Edukacyjnych

Sponsor

Keywords

rodzina, społeczny problem, dezorganizacja, dysfunkcjonalność rodziny, badania środowiskowe, family, social problem, disorganization, family disfunction, environmental research

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego