Regionalne zróżnicowanie języka japońskiego na przykładzie dialektu wyspy Tsushima

dc.contributor.advisorJabłoński, Arkadiusz. Promotor
dc.contributor.advisorJarosz, Aleksandra. Promotor pomocniczy
dc.contributor.authorKramm, Grażyna
dc.date.accessioned2023-10-26T08:47:22Z
dc.date.available2023-10-26T08:47:22Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionWydział Neofilologii
dc.description.abstractRozprawa stanowi próbę udokumentowania dialektu wyspy Tsushima jako przykładu zróżnicowania dialektalnego Japonii. W rozdziale pierwszym opisano język japoński jako etnolekt dominujący w Japonii, głównie z perspektywy współczesnej państwowości japońskiej oraz w kontekście dotychczasowej polityki językowej. Rozdział drugi przedstawia rozmaite koncepcje podziałów dialektalnych funkcjonujących w Japonii, z podstawowym podziałem na dialekty wschodnie i zachodnie oraz w bardziej konkretnym odniesieniu do dialektów Kiusiu, do których dialekt Tsushimy jest zaliczany. Rozdział trzeci skupia się na Tsushimie, z opisem uwarunkowań geograficznych, historycznych i antropologicznych oraz z wyszczególnieniem cech dialektu. Rozdział czwarty zawiera analizę wybranego, reprezentatywnego materiału dialektalnego. Jednostki dialektalne opisano pod względem fonologicznym, gramatycznym i leksykalnym. Rozdział piąty zawiera krótkie podsumowanie zebranych danych i ich analiz, wnioski badawcze oraz skrótowe omówienie perspektyw dalszych badań nad podejmowaną tematyką. W końcowej części rozprawy zamieszczono Aneks z analizowanymi tekstami w ich pełnych wersjach oraz bibliografię i indeksy. Wstępnie usystematyzowane fakty oraz wnioski zawarte w rozprawie mogą być przydatne w celach dokumentacyjnych, a ze względu na trendy populacyjne i globalizacyjne, aspekt popularyzacyjny wykorzystania przedstawionych wyników uznać można za równie istotny. This dissertation is an attempt to document the dialect of Tsushima Island as an example of Japan’s dialectal diversity. Chapter one describes the Japanese language as the dominant ethnolect in Japan, mainly from the perspective of contemporary Japanese statehood and in the context of previous language policy. Chapter two presents various concepts of dialectal divisions operating in Japan, with a basic division between Eastern and Western dialects and with more specific reference to the dialects of Kyushu, to which the Tsushima dialect is categorised. The third chapter focuses on Tsushima, with a description of the geographical, historical and anthropological conditions and detailing the features of the dialect. The fourth chapter contains an analysis of selected, representative dialectal material. The dialectal units are described in phonological, grammatical and lexical terms. The fifth chapter contains a brief summary of the collected data and their analysis, research conclusions and a brief discussion of the prospects for further research on the subject under consideration. The final part of the dissertation contains an Appendix with full versions of the analysed texts, a bibliography and indexes. The preliminary systematized facts and conclusions in the dissertation can certainly be useful for documentation purposes and the popularization aspect concerning the use of the presented research results can be considered no less important.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/27444
dc.language.isopl
dc.subjectdialektologia
dc.subjectTsushima
dc.subjectdialekt tsushimski
dc.subjectjęzyk japoński
dc.subjectpolityka językowa
dc.subjectdialectology
dc.subjectTsushima dialect
dc.subjectJapanese language
dc.subjectlanguage policy
dc.titleRegionalne zróżnicowanie języka japońskiego na przykładzie dialektu wyspy Tsushima
dc.title.alternativeRegional variation of the Japanese language using the Tsushima dialect as an example
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego