ROLA WÓJTA W ZAPEWNIENIU PRAWIDŁOWOŚCI FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINY W ŚWIETLE ROZWIĄZAŃ USTAWY Z 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

THE ROLE OF WÓJT IN ENSURING PROPER MANAGEMENT OF GMINA FINANCES IN THE LIGHT OF THE SOLUTIONS OF THE ACT ON PUBLIC FINANCES OF 27 AUGUST 2009

Abstract

Od 1 stycznia obowiązuje ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która w znacznym stopniu zreformowała finanse publiczne, w tym finanse gminne. Autorzy przedstawiają i oceniają rozwiązania przyjęte we wspomnianej ustawie w aspekcie roli wójta w zapewnieniu prawidłowości funkcjonowania gospodarki finansowej gminy (przedmiotem analizy są przyznane wójtowi finansowe kompetencje i instrumenty działania, m.in. budżet gminy, wieloletnia prognoza finansowa gminy, środki stricte kontrolne, kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny). Autorzy ukazują także zagrożenia dla finansów gminnych, których źródłem mogą być przepisy pozwalające na powierzenie funkcji wójta osobie ukaranej karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, podczas okresu trwania kary.
*The Act on Public Finances of 27 August 2009 in force as of 1 January 2010 has brought about a considerable reform of public finances, including the finances of a 'gmina' (commune). The authors analyse the role that 'wójt' (head of a commune) plays in ensuring proper management of the gmina funds. Further, they examine financial competences and instruments available to the wójt, such as the budget, a long-term financial forecast for the gmina, the controlling powers, managerial control measures and internal audit. They also identify certain threats to the gmina finances arising from the fact that the binding statute allows persons who have been disqualified and forbidden to take up managerial positions to be appointed wójt.

Description

Sponsor

Keywords

Finanse publiczne, Public finances, Finanse gminy, Finances of commune, Wójt, Head of a commune

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 4, s. 81-93

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego