Critical reflection on administrative aspects of the Control of Investment Act

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Krytyczna refleksja nad administracyjnoprawnymi aspektami ustawy o kontroli niektórych inwestycji

Abstract

W 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o kontroli niektórych inwestycji, która wprowadza specjalny reżim dotyczący nabywania akcji, udziałów, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółek wpisanych jako podmioty podlegające ochronie. Głównym celem regulacji jest wprowadzenie administracyjnoprawnych mechanizmów chroniących spółki o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa przed próbami przejęcia przez zagraniczne podmioty. W obecnym kształcie ustawa jest nieprecyzyjna oraz zapewnia właściwym organom bardzo szeroki luz interpretacyjny, tworząc instrumenty, które pozwalają w praktyce na uniemożliwienie dokonania wszelkich transakcji skutkujących osiągnięciem istotnego uczestnictwa lub dominacji w podmiocie podlegającym ochronie. Artykuł zawiera analizę najważniejszych instrumentów uregulowanych ustawą, takich jak zawiadomienie uprzednie i następcze, oraz wskazuje najważniejsze problemy interpretacyjne związane z regulacją. W szczególności omówione zostały kwestie stosowania przepisów dotyczących milczącego załatwiania sprawy do postępowań regulowanych ustawą o kontroli niektórych inwestycji, kwestia charakteru prawnego decyzji administracyjnych wprowadzonych ustawą, kwestia możliwości wydania decyzji aprobującej nabycie istotnego uczestnictwa lub dominacji w podmiocie podlegającym ochronie oraz wybrane zagadnienia związane z zawiadomieniem uprzednim i następczym.
In 2015 the Polish Parliament enacted the Control of Certain Investment Act, which introduces a special legal regime regulating acquisition of shares, enterprise or organized part of an enterprise of companies entered on the list of the protected companies. The main goal of this regulation is to introduce administrative law mechanisms which protect companies of a strategic importance to the national safety against hostile takeovers conducted by foreign entities. However, the Act in the current state is imprecise and gives to the minister competent in the matters of energy a very broad level of interpretation margin through instruments which in practice allow to oppose any transaction resulting in acquisition of a material interest or a dominant position in companies protected under the Act. The article analyses the most important instruments regulated under the Act, such as ex ante and ex post notification and indicates the most material interpretational issues occurring under this regulation. In particular an application on regulations on a tacit approval of a case to proceedings regulated under the Act, the legal nature of the administrative decision under the Act, the possibility to issue a decision accepting the acquisition of a material interest or a dominant position in the protected company, as well as selected issues regarding the ex ante and ex post notifications have been discussed.

Description

Sponsor

Keywords

kontrola, control, inwestycja, investment, zawiadomienie, notification, przejęcie, acquisition

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9, s. 9-23

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego