Intercultural competences and social media: contribution through research

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Kompetencje interkulturowe i media społecznościowe: przyczynek do badań

Abstract

Intercultural research in the area of communication was initiated in the early 20th century. Over the last few decades, researchers have built a solid theoretical basis in this field. Nowadays, intercultural analyses include a rich collection of texts on cross-cultural differences, the specificity of the phenomenon in the area of verbal and non-verbal communication and also the role of the media. There is no doubt that in an era of dynamic transformations of media use by people all over the world, the sub-discipline of intercultural communication is facing another challenge – that of including social media and network communication processes into new empirical theories and research. The article answers the question of the status of communication research in the field of the intercultural contexts of the new media. Additionally, the directions of future development of these studies and conclusions are discussed.
Zainicjowane w początkach XX w. badania interkulturowe w obszarze komunikacji przez ostatnie dziesięciolecia zbudowały solidną podstawę teoretyczną. Stanowi ona dzisiaj bogaty zbiór tekstów dotyczących różnic międzykulturowych, specyfiki zjawiska w obszarze komunikacji werbalnej i niewerbalnej, ale i roli mediów w tym procederze. Nie ulega wątpliwości, iż w dobie dynamicznych przeobrażeń w dziedzinie korzystania z mediów przez ludzi niemal we wszystkich zakątkach świata, przed subdyscypliną komunikacji międzykulturowej stoi kolejne wyzwanie – włączenie mediów społecznościowych i procesów komunikacji sieciowej w ramy nowych teorii i badań empirycznych. Artykuł odpowiada na pytanie: na jakim etapie znajduje się nauka o komunikowaniu w obszarze badań interkulturowych kontekstów nowych mediów? Jednocześnie opisane są kierunki rozwoju niniejszych badań oraz wnioski z nich płynące.

Description

Sponsor

Keywords

intercultural competences, intercultural communication, social media, third culture model, kompetencje interkulturowe, komunikacja interkulturowa, media społecznościowe, model trzeciej kultury

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 3, s. 35-47.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego