Foreign Direct Investments in the Regions of Ukraine in the Conditions of Globalization

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionach Ukrainy w warunkach globalizacji

Abstract

The importance of foreign direct investment (FDI) for the economy of the host country is demonstrated, and the advantages and risks of attracting foreign capital for the economy of Ukraine are emphasized. An analysis of the dynamics of foreign direct investment in Ukraine is carried out, with a focus on sectoral and geographical structure. Differences between the productivity of enterprises with foreign investment and that of domestic enterprises are noted. The assessment of investment potential was carried out using a multifactor comparative analysis, and a calculation of investment attractiveness is made on the basis of the standardization of indicators for the regions of Ukraine. The correspondence between the investment potential and investment attractiveness of the regions is indicated, as well as the low level of investment attractiveness of certain regions in Ukraine. Priority measures for the intensification of foreign investment activity in Ukraine in the conditions of globalization are discussed.
W artykule ukazano znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego oraz podkreślono korzyści i zagrożenia dla gospodarki Ukrainy, powstające w związku z przyciąganiem kapitału zagranicznego. Przeprowadzono analizę dynamiki bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem struktury branżowej i geograficznej. Wskazano na różnice między produktywnością przedsiębiorstw z inwestycjami zagranicznymi a przedsiębiorstwami krajowymi. Ocenę potencjału inwestycyjnego przeprowadzono za pomocą wieloczynnikowej analizy porównawczej i dokonano obliczenia atrakcyjności inwestycyjnej na podstawie standaryzacji wskaźników dla regionów Ukrainy. Wskazano na związek potencjału inwestycyjnego z atrakcyjnością inwestycyjną regionów oraz niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej niektórych regionów Ukrainy. Omówiono priorytetowe działania dotyczące intensyfikacji inwestycji zagranicznych na Ukrainie w warunkach globalizacji.

Description

Sponsor

Keywords

foreign investments, host country, investment attractiveness, investment potential, investment risk, inwestycje zagraniczne, kraj przyjmujący, atrakcyjność inwestycyjna, potencjał inwestycyjny, ryzyko inwestycyjne

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4, 2020, ss. 99-110.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego