Ochrona danych osobowych w sprawach karnych a zakres uprawnień przysługujących jednostce w świetle dyrektywy 2016/680 oraz ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Personal data protection in criminal cases and the range of rights of the data subject in the light of Directive 2016/680 and the act on the protection of personal data processed in connection with the prevention and combating of crime

Abstract

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka ochrony danych osobowych w sprawach karnych w kontekście zakresu uprawnień przysługujących jednostce w świetle dyrektywy 2016/680 oraz ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. W artykule przedstawiono znaczenie uprawnień osób, których dane dotyczą, dla ochrony danych osobowych w sprawach karnych w świetle podstawowych celów dyrektywy 2016/680. Zasadniczą część artykułu stanowi analiza, której poddano poszczególne uprawnienia statuowane przez dyrektywę 2016/680: prawo dostępu informacji o organie przetwarzającym i warunkach przetwarzania danych, prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także środki ochrony prawnej, poprzez porównanie przewidzianego w dyrektywie 2016/680 wzorca z polską regulacją.
The subject of the article is an issue of the protection of personal data in criminal cases in the context of the range of rights of the data subject in the light of Directive 2016/680 and the act on the protection of personal data processed in connection with the prevention and combating of crime. The article presents the relevance of data subjects' rights for the protection of personal data in criminal cases in the light of the fundamental objectives of Directive 2016/680. The main part of the article is an analysis, to which the individual rights established by Directive 2016/680 are subjected: the right of access to information about the processing authority and the conditions of data processing, the right of access to data, the right to rectification, erasure or restriction of data processing, as well as legal remedies, by comparing the model provided by Directive 2016/680 with the Polish regulation.

Description

Sponsor

Keywords

ochrona danych osobowych, sprawy karne, dyrektywa policyjna, uprawnienia jednostki, ustawa implementująca, personal data protection, criminal cases, Directive (EU) 2016/680, rights of an individual, implementation of the directive

Citation

Zeszyt Prawniczy UAM, 2021, nr 11, s. 27-43.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego