Kwestie historyczne w stosunkach polsko-rosyjskich w latach 2007–2015

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Historical issues in Polish-Russian relations within the period of 2007 to 2015

Abstract

Artykuł podejmuje zagadnienie wpływu uwarunkowań historycznych na relacje polsko-rosyjskie u progu XXI w. Dzieje tych dwóch państw łączy wielowiekowa i trudna przeszłość, w wyniku czego powstały między nimi liczne nierozwiązane do końca spory, obciążenia i mity, dające o sobie znać po dzisiejszy dzień. Po upadku w 1989 r. systemu komunistycznego w naszym kraju nowe elity polityczne, kierując procesem przemian demokratycznych w III RP, podjęły starania zmierzające do rozliczenia spornych wątków ze wspólnej polsko-rosyjskiej historii. Na tej drodze wyrównywania dawnych zaszłości lata 2007–2015 obfitowały w ważne wydarzenia, mogące stanowić symbol wspólnego pojednania. Niestety zdarzały się również momenty regresu i głębokiego kryzysu, rzutujące negatywnie na współpracę obu krajów w kwestii rozliczania trudnych kart historii.
The article focuses on the issue of the influence of the historical conditions on the Polish-Russian relations at the threshold of the 21st centuries. The history of these two countries is linked by a long lasting and difficult past and thus numerous unresolved disputes, burdens and myths arose that have been felt to this day. In 1989, after the fall of the Communist system in our country, new political elites managing the process of democratic changes in the Third Polish Republic, made efforts that aimed at settling disputed threads from the common Polish-Russian history. On the way to making up for the past, the period between 2007 and 2015 was marked by a number of important events that could be seen as the symbol of the common reconciliation. Unfortunately, there were also moments of regression and deep crisis that negatively affected the cooperation of both countries in the matter of dealing with difficult cards of the common history.

Description

Sponsor

Keywords

stosunki polsko-rosyjskie, obciążenia historyczne, stereotypy narodowe, Polish-Russian relations, historical burdens, national stereotypes

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 15/2021, s. 337-356.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego